Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 550.382.3

 

О. Круглов1 , канд. геол. наук, старш. наук. співроб. E-mail: alex_kruglov@ukr.net;

О. Меньшов2 , д-р геол. наук, старш. наук. співроб. E-mail: menshov.o@ukr.net;

П. Назарок1 , наук. співроб.;

Л. Коляда1 , пров. інж.;

В. Коляда1 , канд. сільгосп. наук;

А. Ачасова1 , канд. біол. наук, доц., старш. наук. співроб.

1ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського", вул. Чайковська, 4, Харків, Україна

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна

 

МАГНІТНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ ҐРУНТІВ У СКЛАДІ ЕРОЗІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Водна ерозія ґрунтового покриву є основним чинником деградації сільськогосподарських земель в Україні. Додаткового захисту потребують близько 13 млн га ріллі. Вивчення впливу цього процесу цікавить не тільки науковців, а й землекористувачів. Мета даної роботи – показати інформативність застосування магнітної сприйнятливості (МС) ґрунту в ерозієзнавчих дослідженнях порівняно з традиційними методами. Дослідження проводились на території ФГ "Фенікс" Близнюківського району Харківської області в 6 км на південний схід від м. Лозова. Ділянка досліджень є виробничою, що використовується в рослинництві. Рельєф ділянки ускладнений розвинутою балковою мережею. Ґрунтовий покрив – чорнозем звичайний важкосуглинистий.  Отримано високий ступінь зв'язку між МС чорнозему звичайного та вмістом гумусу. Значення коефіцієнта кореляції Спірмена цих показників слабко залежить від частотного коефіцієнта МС. Результати дозволяють рекомендувати МС для заміни та доповнення значно вартіснішого визначення вмісту гумусу. Зв'язок МС і значення потенційних втрат ґрунту в даному дослідженні низький. Дослідження магнітної мінералогії підтвердили відсутність техногенного забруднення ґрунтів на основі значень частотної залежності магнітної сприйнятливості вище за 6. Превалювання  суперпарамагнітних  зерен  розміром  менше  20 нм підтверджується  значеннями  частотної  залежності  магнітної сприйнятливості 10–20. Такі магнетики формуються в режимі реального часу в процесі ґрунтоутворення.  

 

Ключові слова:

ґрунти, магнітна сприйнятливість, ерозія. 

 

МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ПОЧВ В СОСТАВЕ ЭРОЗИЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 

Водная эрозия почвенного покрова является основным фактором деградации сельскохозяйственных земель в Украине. В дополнительной защите нуждаются около 13 млн га пахотных земель. Изучение влияния данных процессов интересует не только ученых, но и землепользователей. Целью данной работы является демонстрация информативности использования магнитной восприимчивости (МВ) почвы в эрозиеведческих  исследованиях,  а  также  ее  сравнение  с  традиционными  методами.  Работы  проводились  на  территории ФГ "Феникс" Близнюковского района Харьковской области в 6 км к юго-востоку от г. Лозовая. Участок исследований используется в производстве, а именно в растениеводстве. Рельеф участка затруднен развитой балочной сетью. Почвенный покров – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый. Нами зарегистрирована высокая степень связи между МВ чернозема обыкновенного и содержанием в нем гумуса. Значение коэффициента корреляции Спирмена этих показателей слабо зависит от частотного коэффициента МВ. Результаты позволяют рекомендовать МВ для замены и дополнения значительно более дорогостоящих анализов по определению содержания гумуса. Связь МВ и значений потенциальных потерь почвы в данном исследовании были низкими. Исследование магнитной минералогии подтвердили отсутствие техногенного загрязнения почв на основе значений частотной зависимости магнитной восприимчивости выше 6. Превалирование суперпарамагнитных зерен размером менее 20 нм подтверждается значениями частотной зависимости магнитной восприимчивости 10–20. Такие магнетики формируются в режиме реального времени в процессе почвообразования.

 

Ключевые слова:

почва, магнитная восприимчивость, эрозия. 

 

(Представлено членом редакційної колегії др-ом фіз.-мат. наук, проф. П.О.Міненком)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.08

 

PDF [Текст] - Мова статті : українська.

 

  

© Круглов О., Меньшов О., Назарок П., Коляда Л., Коляда В., Ачасова А., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019