Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 553.982

 

М. Лубков, д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. E-mail: Mikhail.lubkov@ukr.net, тел.: 0955395389

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАНУ, вул. Мясоєдова, 27/29, м. Полтава, 36014, Україна

 

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ЗАПОВНЕННЯ ГАЗОВОГО КОВПАКА ГЕОСОЛІТОННОГО РОДОВИЩА

 

Останнім часом ефективність розвідки нафтогазових родовищ тісно пов'язана з розумінням процесів утворення таких родовищ. При формуванні, перенесенні та накопиченні вуглеводнів важливу роль має механізм їхніх вертикальних міграцій. Серед моделей, в яких представлено такі механізми, геосолітонна концепція є досить відомою. Геосолітонна концепція добре узгоджується з багатьма геологічними і космогонічними ідеями. Вона об'єднує принципи біогенної та абіогенної гіпотез утворення вуглеводнів, які надходять з мантії у складі гарячих флюїдів високого тиску.  Флюїди проходять через щілинні розломи в центральній частині каналу геосолітона. Аномально високий тиск накопичених газів у центральній частині геосолітона призводить до їхнього проникнення в колекторські резервуари. У цьому місці формується геосолітонна система вуглеводневих покладів. Вона складається з газових ковпаків, нафтових рукавів і води на периферії.

Мета. Оцінка процесів заповнення в газовому ковпаку геосолітонного родовища.

Методологія.  Для вирішення нестаціонарної задачі п'єзопровідності використовується комбінований комп'ютерний метод,  що складається з варіаційного методу скінченних елементів і методу скінченних різниць.

Висновки. Результати досліджень показують, що процес заповнення газового ковпака істотно залежить від параметрів фільтрації розглянутого пористого резервуара, його розміру і характерних властивостей джерел заповнення. Швидкість заповнення газового ковпака в основному визначається потужністю джерел і менше залежить від їхніх розмірів і кількості. На наступних етапах заповнення тиск поступово вирівнюється в усіх місцях колектора, а потім регулярно збільшується.

Оригінальність. Представлений метод має деякі переваги порівняно з іншими аналогічними методами, він дозволяє враховувати різні параметри фільтрації колектора і задавати різноманітні граничні умови.

Практична цінність. Отримані результати дозволяють ефективніше проводити процес видобутку газу в газоконденсатних пластах.

 

Ключові слова:

комп'ютерне моделювання, геосолітонне родовище, процес заповнення пласта газом.

 

ОЦЕНКА ПРОЦЕССА НАПОЛНЕНИЯ ГАЗОВОГО КОЛПАКА ГЕОСОЛИТОННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

 

В последнее время эффективность разведки нефтегазовых месторождений тесно связана с пониманием процессов образования таких месторождений. При формировании, переносе и накоплении углеводородов важную роль имеет механизм их вертикальных миграций. Среди моделей, в которых представлены такие механизмы, геосолитонная концепция достаточно известна. Геосолитонная концепция хорошо согласуется со многими геологическими и космогоническими идеями. Она объединяет принципы биогенной и абиогенной гипотез образования углеводородов, которые поступают из мантии в составе горячих флюидов под высоким давлением. Флюиды проходят через щелевые разломы в центральной части канала геосолитона. Аномальное высокое давление накопленных газов в центральной части геосолитона приводит к их проникновению в коллекторские резервуары. В этом месте формируется геосолитонная система углеводородных залежей. Она состоит из газовых колпаков, нефтяных рукавов и воды на периферии.

Цель. Оценка процессов заполнения в газовом колпаке геосолитонного месторождения.

Методология. Для решения нестационарной задачи пьезопроводности используется комбинированный компьютерный метод, состоящий из вариационного метода конечных элементов и метода конечных разностей.

Выводы. Результаты исследований показывают, что процесс заполнения газового колпака существенно зависит от параметров фильтрации рассматриваемого пористого резервуара, его размера и характерных свойств источников наполнения. Скорость наполнения газового колпака в основном определяется мощностью источников и в меньшей степени зависит от их размеров и количества. На последующих этапах наполнения давление постепенно выравнивается по всей области коллектора, а затем регулярно увеличивается.

Оригинальность. Представленный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими аналогичными методами, он позволяет учитывать различные параметры фильтрации коллектора и задавать разнообразные граничные условия.

Практическая ценность. Полученные результаты способствуют более эффективному процессу добычи газа в газоконденсатних пластах.

 

Ключевые слова:

компьютерное моделирование, геосолитонное месторождение, процесс наполнения пласта газом.

 

(Представлено членами редакційної колегії д-ом фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб. І. М. Корчагіним та д-ом фіз.-мат. наук, проф. Б. П. Масловим) 


Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.11


PDF [Текст] - Мова статті : англійська.

 

© Lubkov M., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019