Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(85)/2019

 

УДК 553.048

 

Г. Рудько1, д-р геол.-мінералог. наук, д-р геогр. наук, д-р техн. наук, проф., голова ДКЗ України, Е-mail: office@dkz.gov.ua

ORCID-0000-0001-7752-4310;

І. Михайлів2, канд. геол. наук, доц. Е-mail: iramykhailiv@ukr.net

ORCID-0000-0003-4363-9974

1Державна комісія України по запасах корисних копалин, вул. Кутузова 18/7, оф. 816, м.  Київ, 01133, Україна

2Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна 

 

СТАНДАРТ PRMS-SPE: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ, РЕЗУЛЬТУЮЧА ЗВІТНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ГЕО ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ В УКРАЇНІ

 

Наведено детальну характеристику PRMS-SPE як однієї з провідних міжнародних систем з оцінювання запасів і ресурсів вуглеводнів, згідно з якою їхні категорії й класи виділяються за ступенем вивченості покладів (достовірності), очікуваним економічним ефектом від їхнього освоєння та станом наявних свердловин. Виконано підрахунок запасів вуглеводнів газового родовища за критеріями PRMS-SPE і проведено зіставлення отриманих результатів з вимогами Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, якою визначені єдині методичні принципи підрахунку, обліку, контролю та управління запасами корисних копалин в Україні. Установлено, що підраховані обсяги вуглеводнів між собою певною мірою зіставимі в загальній величині, проте перерозподілені між собою за різними групами та категоріями. Звітність із запасів/ресурсів за цими двома стандартами кардинально різниться між собою, що визначається відмінностями в підходах до виділення категорій та встановлення меж, за якими проводиться підрахунок запасів.

 

Ключові слова:

підрахунок запасів, класифікація, надрокористування, економічна ефективність.

 

СТАНДАРТ PRMS-SPE: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ К ГЕО ЗАПАСАМ НЕФТИ И ГАЗА В УКРАИНЕ

 

Приведена подробная характеристика PRMS-SPE как одной из ведущих международных систем по оценке запасов и ресурсов углеводородов, согласно которой их категории и классы выделяются по степени изученности залежей (достоверности), ожидаемым экономическим  эффектам  от  их  освоения  и  состояния  имеющихся  скважин.  Выполнен  подсчет  запасов  углеводородов  газового месторождения по критериям PRMS-SPE и проведено сопоставление полученных результатов с требованиями Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр, которой определены единые методические принципы подсчета, учета, контроля и управления запасами полезных ископаемых в Украине. Установлено, что подсчитанные объемы углеводородов между собой в определенной степени сопоставимы в общей величине, однако перераспределены между собой по разным группам и категориям. Отчетность по запасам/ресурсам по этим двум стандартам кардинально отличается между собой, что определяется различиями в подходах к выделению категорий и установлению границ, по которым проводится подсчет запасов.

 

Ключевые слова:

подсчет запасов, классификация, недропользование, экономическая эффективность.

 

(Представлено членом редакційної колегії д-ом геол.-мін. наук, проф. М.М.Коржневим)

 

Engl. [Abstract] http://doi.org/10.17721/1728-2713.85.10

 

PDF [Текст] - Мова статті : українська.

 

  

© Рудько Г., Михайлів І., 2019

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2019