Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2020/N2(89)
ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Іванік О., Тустановська Л., Кравченко Д., Гадяцька К.  Адаптація методики структурно-морфометричного аналізу до середовища ГІС для палеогеоморфологічних досліджень Канівського Придніпров'я
Дернов В., Удовиченко М.Місцезнаходження решток мезозойських хребетних на території Луганської області (Україна)
МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ 
Квасниця І., Квасниця В. Прості форми кристалів циркону із кристалічних порід Українського щита та їх морфологічні типи
Нікітенко І., Старік О., Куцевол М.Результати петрографічного дослідження знахідки кам'яних ливарних форм доби бронзи
Дубина О., Кривдік С., Бельський В., Вишневський О.Акцесорні мінерали рідкісних металів у грорудитах Східного Приазов'я (Україна)
Сплодитель А. Закономірності розподілу важких металів на території військового полігону "Олешківські піски"
ГЕОФІЗИКА
Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О. Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ
Карпенко О., Михайлов В., Карпенко І. Особливості оцінки ресурсів газу нетрадиційних колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин
Круглов О., Меньшов О., Соловей В., Лебедь В., Андрєєва О. Діагностування генетичних особливостей чорноземних ґрунтів методами магнітометрії
Бондар К., Сачко А., Цюпа І.Оцінка антропогенного забруднення поверхневих відкладів міста Чернівці за магнітною сприйнятливістю та вмістом важких металів
Багрій С., Кузьменко Е., Дзьоба У.Зв'язок природного імпульсного електромагнітного поля Землі з напруженнями та деформаціями гірських порід на відпрацьованих родовищах солі в Передкарпатті в задачах прогнозування розвитку карсту
Олійник О., Антонюк В., Безродна І., Вижва С.Аналіз особливостей покладів газу ущільнених порід-колекторів та літолого-петрофізична оцінка відкладів верхнього та середнього карбону Святогірської площі 
ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Керімлі У. Стадії мінералізації та фактори локалізації Агюртського золото-мідно-молібденового родовища (Малий Кавказ, Азербайджан)
Омельчук О., Сокур О.  Процеси глибинної дегазації землі як причина утворення донних карбонатних споруд у шельфових зонах океану
ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ 
Чомко Д., Чомко Ф., Черкашина Н. Штучні гідрогеологічні вікна як джерела забруднення бучацько-канівського водоносного горизонту на північному сході України