Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.11 

УДК 550.837

 

С. Багрій, канд. геол. наук E-mail: gbg2020@ukr.net; 

Е. Кузьменко, д-р геол.-мінералог. наук, проф., E-mail: kuzmenko.eduard@gmail.com; 

У. Дзьоба, асист. E-mail: ulianadzoba@gmail.com


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут природничих наук і туризму, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна 


ЗВ'ЯЗОК ПРИРОДНОГО ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ З НАПРУЖЕННЯМИ ТА ДЕФОРМАЦІЯМИ ГІРСЬКИХ ПОРІД НА ВІДПРАЦЬОВАНИХ РОДОВИЩАХ СОЛІ В ПЕРЕДКАРПАТТІ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ КАРСТУ 


У даний час актуальним є питання вирішення еколого-геологічних проблем, які виникають у результаті відпрацювання природних ресурсів, зокрема родовищ калійних солей. Специфічність полягає у легкій розчинності солей і, отже, у створенні штучних порожнин і карстових явищ. Розглянуто шляхи вирішення проблем картування соляного карсту та прогнозування провалів і осідань земної поверхні на прикладі Калуш-Голинського родовища калійної солі, що знаходиться в Українському Прикарпатті. Як основи дослідницького комплексу були розглянуті геофізичні методи. Доведено, що для достовірної оцінки напружено-деформованого стану гірських порід і відповідно для прогнозування карстових процесів і деформацій, пов'язаних із наявністю видобувних камер і розвитком карсту, можна успішно застосовувати метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ). Розглянуто фізичні передумови застосування методу, викладено основні постулати класифікації аномалій напруженості поля, розроблено підхід для оцінки глибинності. У реальних прикладах показано результати профільних та площинних досліджень у межах калійного родовища солі, які свідчать про ефективність методу ПІЕМПЗ для вирішення еколого-геологічних задач.

Ключові слова: еколого-геологічна проблема, геофізичні методи дослідження, родовища солі, природне імпульсне електромагнітне поле Землі, карст, осідання земної поверхні


СВЯЗЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ С НАПРЯЖЕНИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ГОРНЫХ ПОРОД НА ОТРАБОТАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СОЛИ В ПРИКАРПАТЬЕ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КАРСТА


В настоящее время актуальным является решение экологических и геологических проблем, возникающих в результате отработки природных ресурсов, в частности месторождений калийных солей. Специфика заключается в легкой растворимости солей и, следовательно, в создании искусственных полостей и карстовых явлений. Ррассматриваются способы решения задач картирования солевого карста и прогнозирования образования провалов и оседаний земной поверхности на примере Калуш-Голынского месторождения калийной соли, которое находится в Прикарпатье. В качестве основы исследовательского комплекса были рассмотрены геофизические методы. Доказано, что для надежной оценки напряженно-деформированного состояния горных пород и, соответственно, для прогнозирования карстовых процессов и деформаций, связанных с наличием добывающих камер и развитием карста, можно успешно применять метод естественного импульсного электромагнитного поля Земля (ЕИЭМПЗ). Описаны физические предпосылки применения метода, изложены основные постулаты классификации полей аномалий напряженности поля, разработан подход к оценке глубинности. На реальных примерах показаны результаты профильных и площадных исследований в пределах калийного месторождения соли, которые свидетельствуют об эффективности метода ЕИЭМПЗ для решения экологических и геологических задач. 

Ключевые слова:  эколого-геологическая проблема, геофизические методы исследования, залежи соли, природное импульсное электромагнитное поле Земли, карст, оседание земной поверхности


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : англійська© Bagriy S., Kuzmenko E., Dzoba U., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020