Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.10 

УДК 550.838+504.054

 

К. Бондар1, канд. геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: ks_bondar@ukr.net; 

А. Сачко2, канд. хім. наук, доц., E-mail: an.sachko@chnu.edu.ua; 

І. Цюпа1, інж. 1 кат., E-mail: tsyupa@ukr.net; 

 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна; 

2Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна 


ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВІДКЛАДІВ МІСТА ЧЕРНІВЦІ ЗА МАГНІТНОЮ СПРИЙНЯТЛИВІСТЮ ТА ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ


Досліджено просторовий розподіл питомої магнітної сприйнятливості (χ) поверхневих відкладів міста Чернівці та висвітлено її інформативність як індикатора геохімічного забруднення ґрунтового покриву. Вивчались валовий вміст важких металів у ґрунтах міста та кореляційні зв'язки між частотною залежністю магнітної сприйнятливості (kfd) й вмістом Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn. 

Встановлено, що значення χ змінюються від 10∙10-8 до 1286∙10-8 м3 /кг при медіанному значенні 66∙10-8 м3 /кг. У 20 % зразків медіана перевищена втричі і більше, що свідчить про забруднення ґрунтів міста залізовмісним пилом і твердими магнітними частинками у складі техногенних аерозолів. Пріоритетними забруднювачами ґрунтів міста є такі метали, як Pb та Zn, вміст яких перевищує ГДК для переважної більшості зразків. 

Кореляційні зв'язки χ з Pb та Zn характеризуються як сильні, з Cu та Cd – як слабші, але все ж статистично значущі. Додатковим критерієм спільного техногенного походження важких металів і магнітних мінералів у ґрунтах є значущі негативні коефіцієнти кореляції між kfd та вмістом Zn, Pb, Cu. Тобто можна стверджувати, що зростання концентрації Zn, Pb та Cu супроводжується зростанням кількості магнітних мінералів у багатодоменному стані. 

Побудовано картосхеми розподілу χ і показника накопичення забруднення PLI, обрахованому по трьох металах (Zn, Pb та Cu). 

Для 51 % зразків значення PLI свідчить про відсутність забруднення, для 35 % – про помірне забруднення, 14 % – дуже сильне забруднення ґрунтів. Ці дані вказують на те, що поверхневі відклади великої частини міста потребують впровадження заходів зі зниження їх токсичності. 

Коефіцієнт кореляції між χ та PLI становить 0,88, що свідчить про ефективність використання χ як експрес-індикатора геохімічного забруднення важкими металами ґрунтів м. Чернівці. 

Ключові слова:  ґрунт, магнітна сприйнятливість, важкі метали, показник накопичення забруднення, Чернівці 


ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГОРОДА ЧЕРНОВЦЫ ПО МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ И СОДЕРЖАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  


В работе исследовано пространственное распределение удельной магнитной восприимчивости (χ) поверхностных отложений города Черновцы как информативного индикатора геохимического загрязнения почвенного покрова. Изучались валовое содержание тяжелых металлов в почвах города и корреляционные связи между частотной зависимостью магнитной восприимчивости (kfd) и содержанием Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Zn. 

Установлено, что значение χ изменяются от 10∙10-8 до 1286∙10-8 м3/кг при медианном значении 66∙10-8 м3 /кг. Для 20 % образцов медиана превышена в три и более раз, что свидетельствует о загрязнении почв города железосодержащей пылью и твердыми магнитными частицами в составе техногенных аэрозолей. Приоритетными загрязнителями почв города выступают металлы Pb и Zn, содержание которых превышает ПДК для подавляющего большинства образцов. 

Корреляционные связи χ с Pb, Zn характеризуются как сильные, с Cu и Cd – как слабые, но все же статистически значимые. Дополнительным критерием общего техногенного происхождения тяжелых металлов и магнитных минералов в почвах есть значимые негативные коэффициенты корреляции между kfd и содержанием Zn, Pb, Cu. То есть можно утверждать, что рост концентрации Zn, Pb и Cu сопровождается ростом количества магнитных минералов в многодоменном состоянии. 

Построены картосхемы распределения χ и показателя накопления загрязнения PLI, рассчитанного по трем металлам (Zn, Pb и Cu). 

Для 51 % образцов значение PLI свидетельствует об отсутствии загрязнения, для 35 % – об умеренном загрязнения, 14 % – очень сильном загрязнении почв. Эти данные указывают на то, что поверхностные отложения большей части города нуждаются в проведении мероприятий по снижению их токсичности. 

Коэффициент корреляции между χ и PLI составляет 0,88, что свидетельствует об эффективности использования удельной магнитной восприимчивости в качестве экспресс-индикатора геохимического загрязнения тяжелыми металлами почв города Черновцы. 

Ключевые слова:  почва, магнитная восприимчивость, тяжелые металлы, показатель накопления загрязнения, Черновцы


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Бондар К., Сачко А., Цюпа І., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020