Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.15 

УДК 911+556.36

 

Д. Чомко1, канд. геол. наук, доц. E-mail: Dimath@ukr.net,

Ф. Чомко2, доц., 

Н. Черкашина3, ст. викладач.

 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна; 

2Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Факультет геології, географії, рекреації і туризму, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна; 

3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Факультет іноземних мов, пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, УкраїнаШТУЧНІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ВІКНА ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ БУЧАЦЬКО-КАНІВСЬКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ УКРАЇНИ


Запропоновано новий метод визначення місця розташування штучних гідрогеологічних вікон у покрівлі та підошві водоносного горизонту. Як приклад розглянуто бучацько-канівський водоносний горизонт. Цей водоносний горизонт поширений у північно-східній частині України і є основним джерелом водопостачання для даного регіону. На наш погляд, забруднення бучацько-канівського водоносного горизонту може відбуватися насамперед через штучні гідрогеологічні вікна в його покрівлі та підошві. Для визначення місця розташування штучних гідрогеологічних вікон використано факторний аналіз хімічного складу підземних вод водоносного горизонту. Факторний аналіз спочатку був проведений у місцях, де точно відомо про техногенне забруднення водоносного горизонту нафтопродуктами та супутними водами через штучні гідрогеологічні вікна (наприклад, нафтові або інші свердловини). У результаті було виявлено ряд впливових факторів з вагою більше 10 %. У подальшому в інших районах також проводився факторний аналіз з використанням такого ж набору компонентів хімічного складу підземних вод. Збіг впливових факторів говорить про теоретичну можливість існування у данному районі штучного гідрогеологічного вікна. 

Крім того, розглянуто різні варіанти поширення забрудників по площі горизонту. 

Виявлення цих вікон важливе для визначення джерел забруднення водоносних горизонтів. Особливо привабливим буде використання цього методу в районах розташування старих (працюючих і закритих) родовищ нафтових, газових та нафтогазоконденсатних родовищ. 

Ключові слова: бучацько-канівський водоносний горизонт, штучні гідрогеологічні вікна, забруднення водоносних горизонтів, факторний аналіз, нафтові і газові родовища


ИСКУССТВЕННЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОКНА КАК ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БУЧАКСКО-КАНЕВСКОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ


Предложен новый метод определения местоположения искусственных гидрогеологических окон в кровле и подошве водоносного горизонта. Как пример рассмотрен бучакско-каневский водоносный горизонт. Этот водоносный горизонт распространен в северовосточной части Украины и является основным источником водоснабжения для данного региона. На наш взгляд, загрязнение бучакскоканевского водоносного горизонта может происходить, прежде всего, через искусственные гидрогеологические окна в его кровле и подошве. Для определения местоположения искусственных гидрогеологических окон использован факторный анализ химического состава подземных вод водоносного горизонта. Анализ сначала был проведен в местах, где точно известно о техногенном загрязнении данного водоносного горизонта нефтепродуктами и попутно-пластовыми водами через искусственные гидрогеологические окна (например, нефтяные или другие скважины). В результате был выделен ряд влиятельных факторов с удельным весом более 10 %. В дальнейшем в других районах также проводился факторный анализ с использованием такого же набора компонентов химического состава подземных вод. Совпадение влиятельных факторов говорит о теоретической возможности существования в данном районе искусственного гидрогеологического окна. 

Кроме того, рассмотрены различные варианты распространения загрязнителей по площади горизонта. 

Выявление этих окон важно для определения источников загрязнения водоносных горизонтов. Особенно привлекательным будет использование этого метода в районах расположения старых (работающих и закрытых) месторождений нефтяных, газовых и нефтегазоконденсатных месторождений. 

Ключевые слова:  бучакско-каневский водоносный горизонт, искусственные гидрогеологические окна, загрязнение водоносных горизонтов, факторный анализ, нефтяные и газовые месторождения


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : англійська© Chomko D., Chomko F., Cherkashyna N., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020