Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.02 

УДК 551.763.31+568.1(477.46+477.43+477.44)

 

В. Дернов1, асп., E-mail: vitalydernov@gmail.com, 

М. Удовиченко2, канд. геол.-мінералог. наук, доц., E-mail: triakis26@gmail.com

 

1Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55-б, м. Київ, 01054, Україна; 

2Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 91011, Україна 


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РЕШТОК МЕЗОЗОЙСЬКИХ ХРЕБЕТНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (УКРАЇНА) 


Мета роботи полягає у визначенні стану вивченості та перспектив подальших досліджень решток хребетних тварин із мезозойських відкладів Луганської області. Для досягнення поставленої мети було проведено збір та узагальнення інформації щодо місцезнаходжень решток хребетних тварин серед мезозойських відкладів Луганщини. Незважаючи на значну кількість знахідок решток різноманітних груп мезозойських хребетних тварин на суміжних із Донбасом територіях, їх систематичним та цілеспрямованим вивченням на Луганщині, на жаль, ніхто не займався, хоча повідомлення про знахідки залишків мезозойських хребетних на території області зустрічаються досить часто. 

У результаті обробки опублікованих матеріалів та попередньої інтерпретації польових спостережень складено перелік з 20 місцезнаходжень, розташованих переважно на правобережжі Сіверського Дінця у межах Луганської області. Майже всі місцезнаходження  приурочені до верхньокрейдових відкладів, невелика кількість – до базального шару палеогену і лише одне – до тріасових утворень. 

Переважна більшість місцезнаходжень верхньокрейдового віку розташована у межах зони, що контактує з масивом кам'яновугільних відкладів (так званого відкритого карбону). З віддаленням від нього породи стають все більш відкрито-морськими і в них різко знижується різноманіття викопної фауни. Тому, окреслюючи коло перспективних на знаходження решток хребетних тварин районів, слід пам'ятати про вказану вище закономірність їх розміщення. 

Ключові слова: хребетні тварини, Луганська область, мезозой, місцезнаходження 


МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ МЕЗОЗОЙСКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА)  


Цель работы заключается в определении состояния изученности и перспектив дальнейших исследований остатков позвоночных животных из мезозойских отложений Луганской области. Для достижения поставленной цели был проведен сбор и обобщение информации о местонахождениях остатков позвоночных среди мезозойских отложений Луганщины. Несмотря на значительное количество находок остатков различных групп мезозойских позвоночных животных на сопредельных с Донбассом территориях, их систематическим и целенаправленным изучением на Луганщине, к сожалению, никто не занимался, хотя сообщения о находках остатков мезозойских позвоночных на ее территории встречаются довольно часто. 

В результате изучения опубликованных материалов и предварительной интерпретации полевых наблюдений, составлен перечень из 20 местонахождений, расположенных преимущественно на правобережье Северского Донца в пределах Луганской области. Почти все местонахождения приурочены к верхнемеловым отложениям, значительно меньше – к базальным слоям палеогена и лишь одно – к триасовым. 

Подавляющее большинство местонахождений верхнемелового возраста приурочено к зоне, контактирующей с массивом каменноугольных отложений (так называемого открытого карбона). По мере удаления от него породы становятся все более открыто-морскими и в них резко снижается разнообразие ископаемой фауны. Поэтому, очерчивая круг перспективных на нахождение остатков позвоночных животных районов, следует помнить об указанной выше закономерности их размещения. Триасовые отложения Донбасса являются практически не исследованными на предмет нахождения остатков позвоночных животных, хотя их потенциал очень значителен. Но из-за малой площади выходов на дневную поверхность отложений триаса в пределах Луганщины, поиски нужно вести западнее – в Донецкой и Харьковской областях. 

Ключевые слова:  позвоночные животные, Луганская область, мезозой, местонахождения


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Дернов В., Удовиченко М., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020