Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.05 

УДК 552.332+549(477)

 

О. Дубина1-2, д-р геол. наук, ст. наук. співроб.; 

С. Кривдік1, д-р геол.-мінералог. наук, проф.; 

В. Бельський1, канд. геол. наук; 

О. Вишневський1, канд. геол.-мінералог. наук, ст. наук. співроб.;  

 

1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03680, Україна; 

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна 


АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ У ГРОРУДИТАХ СХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я (УКРАЇНА)


На відміну від інших докембрійських платформ і щитів, на території України лужні граніти та їхні гіпабісальні і ефузивні аналоги поширені обмежено. У Східному Приазов'ї відомі дайкові аналоги лужних гранітів (грорудити), які є дискретними за хімічним та мінералогічним складом і розглядаються як аналоги пантелеритів (егіринові високотитанисті) або комендитів (амфіболові низькотитанисті). Високотитанисті егіринові грорудити інтенсивніше збагачені некогерентними рідкісними елементами (REE, Zr, Nb) порівняно з низькотитанистими різновидами. Незважаючи на високий або підвищений вміст HFSE в грорудитах, у цих породах доволі мало їх власних мінералів-концентраторів. Так, у перших виявлено і проаналізовано такі мінерали рідкісних елементів, як монацит-(Се), бастнезит-(Се), бритолітоподібний мінерал та рідкісноземельний апатит, циркон і остаточно невизначений мінерал цирконію, тоді як в амфіболовому грорудиті виявлені лише циркон і ніобієвмісний рутил. Згадані мінерали мають дуже дрібні розміри, найбільші з них можуть досягати 15–20 µm (інколи до 50 µm), більшість не перевищує 10 µm (частіше 5–6 µm). Припускається, що значна частина рідкісних металів ізоморфно входить до складу породотвірних мінералів (лужних піроксенів та амфіболів), а мінерали цирконію, принаймні їхня частина, є вторинними і утворилися за рахунок первинних натрієвих (евдіаліт, катаплеїт, ілерит) або кальцієвих (гіттінгсит) цирконосилікатів, характерних для перенасичених лугами (агпаїтових) порід. Зважаючи на петрологічні особливості і характер рідкісноземельної мінералізації грорудитів Приазов'я, є підстави вважати, що рідкіснометалічна мінералізація цих порід є наслідком диференціації первинного недонасичененого кремнеземом вихідного магматичного розплаву. Вторинні гідротермальні процеси слабо проявлялися у досліджуваних породах і приводять переважно до заміщення первинних акцесорних мінералів. Враховуючи підвищені або високі концентрації Nb у високотитанистих грорудитах і незначну кількість або відсутність власних Nbмінералів, ймовірно, що фізико-хімічні параметри диференціації цих порід (низька концентрація F, висока fO2 і гіпабісальні умови кристалізації) не сприяли їх кристалізації. Наявність грорудитів у цьому регіоні вказує на перспективи виявлення невеликих масивів подібних лужних гранітів (розкристалізованих аналогів грорудитів), з якими можуть бути пов'язані родовища та/або прояви Nb, REE, Zr, Sn, Be. 

Ключові слова: грорудит, цирконієві мінерали, монацит-(Се), бастнезит-(Се), бритолітоподібний мінерал, REE-апатит 


АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ В ГРОРУДИТАХ ВОСТОЧНОГО ПРИАЗОВЬЯ (УКРАИНА) 


В отличие от других докембрийских платформ и щитов на территории Украины щелочные граниты и их гипабиссальные и эффузивные аналоги распространены ограниченно. В Восточном Приазовье известны дайковые аналоги щелочных гранитов (грорудиты), которые являются дискретными по химическому и минеральному составу и рассматриваются как аналоги пантеллеритов (эгириновые высокотитанистые) или комендитов (амфиболовые низкотитанистые). Высокотитанистые эгириновые грорудиты интенсивнее обогащены некогерентными редкими элементами (REE, Zr, Nb) по сравнению с их низкотитанистыми разновидностями. Несмотря на высокое или повышенное содержание HFSE в грорудитах, в этих породах мало их собственных минералов-концентраторов. Так, в первых выявлены и проанализированы такие минералы редких элементов, как монацит-(Се), бастнезит-(Се), бритолитоподобный минерал и редкоземельный апатит, циркон и окончательно недиагностированный минерал циркония, тогда как в амфиболовом грорудите диагностирован только циркон и ниобийсодержащий рутил. Упомянутые минералы имеют очень мелкие размеры, самые крупные из них могут достигать 15–20 μm (иногда до 50 μm), большинство не превышает 10 μm (чаще 5–6 μm). Предполагается, что значительная часть редких металлов изоморфно входит в состав породообразующих минералов (щелочные пироксены и амфиболы), а минералы циркония, по крайней мере их часть, являются вторичными и образовались за счет первичных натриевых (эвдиалит, катаплеит, илерит) или кальциевых (гиттингсит) цирконосиликатов, характерных для пересыщенных щелочами (агпаитовых) пород. Учитывая петрологические особенности и характер редкоземельной минерализации грорудитов Приазовья, есть основания полагать, что HFSE минерализация этих пород является следствием дифференциации первичного ненасыщенного кремнеземом исходного магматического расплава. Вторичные гидротермальные процессы слабо проявлялись в исследуемых породах и приводят, в основном, к замещению первичных акцессорных минералов. Учитывая повышенные или высокие концентрации Nb в высокотитанистых грорудитах и незначительное количество или отсутствие собственных Nb-минералов, вероятно, что физико-химические параметры дифференциации этих пород (низкая концентрация F, высокая fO2 и гипабиссальные условия кристаллизации) не способствовали их кристаллизации. Наличие в этом регионе грорудитов расширяет перспективы выявления небольших массивов подобных щелочных гранитов (полнокристаллических аналогов грорудитов), с которыми могут быть связаны месторождения и/или проявления Nb, REE, Zr, Sn, Be. 

Ключевые слова: грорудит, циркониевые минералы, монацит-(Ce), бастнезит-(Ce), бритолитоподобный минерал, RЕЕ-апатит


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол.-мін. наук, проф. В.М. Загнітком) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Дубина О., Кривдік С., Бельський В., Вишневський О., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020