Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.01 

УДК 502.58

 

О. Іванік, д-р геол. наук, проф., E-mail: om.ivanik@gmail.com; 

Л. Тустановська, канд. геол. наук, E-mail: ljume4@ukr.net; 

Д. Кравченко, канд. геол. наук, доц., E-mail: dm.vl.kravchenko@gmail.com; 

К. Гадяцька, інж., E-mail: katkravchuk@gmail.com; 


Київський національний університет іменні Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна 

 АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ДО СЕРЕДОВИЩА ГІС ДЛЯ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАНІВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ'Я


Канівське Придніпров'я є унікальним регіоном, що зазнав складної еволюції впродовж неоген-четвертинного етапу. Застосування геологічних та геоморфологічних методів, даних дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій надало можливість виявити генетичний зв'язок між процесами геоморфогенезу та тектогенезу в межах Канівського Придніпров'я та побудувати низку геологічних та геоморфологічних моделей. Адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до середовища ГІС та автоматизовано процес картометричних побудов. Розроблено алгоритм створення карт порядків долин та базисних поверхонь, що являють собою складні поверхні, які об'єднують місцеві базиси ерозії та виражають сумарні рухи земної кори за різні проміжки часу. Дослідження морфогенезу та тектогенезу території Канівського Придніпров‘я показали, що неотектонічні рухи у межах цього регіону мали диференційований характер. Встановлено п'ять стадій тектонічної еволюції впродовж неоген-четвертинного етапу його розвитку. Досліджено гіпсометрію базисних поверхонь п'яти порядків, проведено детальне зіставлення морфології однопорядкових поверхонь. На основі отриманих даних щодо характеру поверхонь, абсолютних та відносних відміток, характеру малюнку ізобазит детально проаналізовано геоморфологічну будову регіону, характерну для кожної стадії. Проведені дослідження дали змогу виявити закономірний зв'язок рельєфу з тектонікою, виявити різнорангові тектонічні структури та визначити особливості їхньої будови. 

Ключові слова:  ГІС аналіз, структурно-морфометричний метод, моделювання, цифрові моделі, дислокації, палеорельєф 


АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА К СРЕДЕ ГИС ДЛЯ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАНЕВСКОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ  


Каневское Приднепровье является уникальным регионом, характеризующимся сложной эволюцией на протяжении неоген-четвертичного этапа. Применение геологических и геоморфологических методов, данных дистанционного зондирования Земли и ГИСтехнологий позволило выявить генетическую связь между процессами геоморфогенеза и тектогенеза в пределах Каневского Приднепровья, а также построить ряд геологических и геоморфологических моделей. Адаптирована методика структурно-морфометрического анализа к среде ГИС и автоматизирован процесс картометрических построений. Разработан алгоритм создания карт порядков долин и базисных поверхностей, представляющих собой сложные поверхности, которые объединяют местные базисы эрозии и выражают суммарные движения земной коры за различные промежутки времени. Исследование морфогенеза и тектогенеза территории Каневского Приднепровья показали, что неотектонические движения в пределах этого региона имели дифференцированный характер. Выделены пять стадий тектонической эволюции на протяжении неоген-четвертичного этапа его развития. Исследована гипсометрия базисных поверхностей пяти порядков, проведено детальное сопоставление морфологии однопорядковых поверхностей. На основе полученных данных о характере поверхностей, абсолютных и относительных отметок, характере рисунка изобазит детально проанализировано геоморфологическое строение региона, характерное для каждой стадии. Проведенные исследования позволили выявить закономерную связь рельефа и тектоники, выявить разноранговые тектонические структуры и проанализировать особенности их строения. 

Ключевые слова: ГИС анализ, структурно-морфометрический метод, моделирование, цифровые модели, дислокации, палеорельеф


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Іванік О., Тустановська Л., Кравченко Д., Гадяцька К., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020