Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.08 

УДК 550.552.53.553

 

О. Карпенко1, д-р геол. наук, проф., E-mail: karpenko.geol@gmail.com; 

В. Михайлов1, д-р геол. наук, проф., E-mail: vladvam@gmail.com;

І. Карпенко2, канд. геол. наук, E-mail: sharanskiy@gmail.com

 

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;  

2Національна акціонерна Компанія "Нафтогаз України" 


ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕСУРСІВ ГАЗУ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН 


Розглянуто можливості оцінки ресурсної бази сланцевого газу та газу ущільнених колекторів з використанням даних геофізичних досліджень свердловин на прикладі типового газоконденсатного родовища південної прибортової частини Дніпровсько-Донецької западини. Особливістю подібних робіт на даному етапі вивчення перспектив нетрадиційних ресурсів вуглеводнів в Україні є дефіцит фактичного матеріалу щодо спеціальних геохімічних досліджень керну з перспективних ділянок розрізів свердловин. Основний наголос зроблено на застосування даних стандартного комплексу методів промислової геофізики. З використанням методики К. Пассі оцінено вміст органічного вуглецю у межах інтервалів пробурених свердловин. При інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин (ГДС) були враховані особливості літологічного складу гірських порід, газонасиченість пластів-колекторів традиційного типу. В умовах відсутності наявних кернових даних щодо термальної зрілості порід у межах виявлених перспективних товщ виконано оцінку ресурсів газу за декількома сценаріями. Наведено особливості інтерпретації даних ГДС при пошуках у розрізах свердловин газонасичених порід з ємнісними характеристиками, нижчими за граничні. Слід використовувати залежності типу коефіцієнт пористості – коефіцієнт проникності, коефіцієнт пористості – коефіцієнт залишкової водонасиченості для встановлення нижньої межі пористості та газонасиченості для ущільнених колекторів. Наведено рекомендації щодо розрахунків ресурсів газу, що міститься в колекторах нетрадиційного типу. 

Ключові слова: ресурси газу, нетрадиційний колектор, газоконденсатне родовище, сланцевий газ, ущільнений колектор, геофізичні дослідження свердловин 


ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ГАЗА НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН


Рассмотрены возможности оценки ресурсной базы сланцевого газа и газа уплотненных коллекторов с использованием данных геофизических исследований скважин на примере типичного газоконденсатного месторождения южной прибортовой части ДнепровскоДонецкой впадины. Особенностью подобных работ на данном этапе изучения перспектив нетрадиционных ресурсов углеводородов в Украине является дефицит фактического материала специальных геохимических исследований керна из перспективных участков разрезов скважин. Основной упор сделан на применение данных стандартного комплекса методов промысловой геофизики. С использованием методики К. Пасси оценено содержание органического углерода в породах в пределах перспективных интервалов пробуренных скважин. При интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС) были учтены особенности литологического состава горных пород, газонасыщенность пластов-коллекторов традиционного типа. В условиях отсутствия керновых данных по определению термальной зрелости пород в пределах выявленных перспективных толщ выполнена оценка ресурсов газа по нескольким сценариям. Приведены особенности интерпретации данных ГИС при поисках в разрезах скважин газонасыщенных пород с емкостными характеристиками ниже граничных (кондиционных). Следует использовать зависимости типа: коэффициент пористости – коэффициент проницаемости, коэффициент пористости – коэффициент остаточной водонасыщенности для установления нижней границы пористости и газонасыщенности для уплотненных коллекторов. В статье приведены рекомендации по расчетам ресурсов газа, содержащегося в коллекторах нетрадиционного типа. 

Ключевые слова:  ресурсы газа, нетрадиционный коллектор, газоконденсатное месторождение, сланцевый газ, уплотненный коллектор, геофизические исследования скважин


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою)  


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Карпенко О., Михайлов В., Карпенко І., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020