Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.12 

УДК 550.8.056

 

О. Олійник1, голов. фахівець сектору інтерпретації даних ГДС, Е-mail: orve@ukr.net; 

В. Антонюк2, асп., Е-mail: vitaliantoniuk@gmail.com; 

І. Безродна2, канд.геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: bezin3@ukr.net; 

С. Вижва2, д-р геол. наук, проф., E-mail: vsa@univ.net.ua; 

 

1АТ "Укргазвидобування", Департамент геофізики, вул. Кудрявська 26/28, м. Київ, 04053, Україна; 

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна 


АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОКЛАДІВ ГАЗУ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ТА ЛІТОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ОЦІНКА ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО КАРБОНУ СВЯТОГІРСЬКОЇ ПЛОЩІ


Проаналізовано світову практику з вивчення ущільнених порід-колекторів та продемонстровано деякі їхні літологічні та петрофізичні властивості на прикладі перспективних інтервалів Святогірської площі. Метою даної роботи є встановлення особливостей петрофізичних властивостей ущільнених порід-колекторів верхнього та середнього карбону Святогірської площі за лабораторними та каротажними даними, а також прив'язка отриманих геофізичних результатів до літологічного складу та мінеральної будови порід, для оцінки перспектив газоносності. Керновий матеріал, відібраний з чотирьох свердловин Святогірського родовища, дав змогу провести мікро- та макропетрографічний, а також петрофізичний аналіз порід. З використанням граничних значень коефіцієнта відкритої пористості (Кп), що становить для ущільнених порід-колекторів даного регіону 4,5 % у пластових та 4 % в атмосферних умовах, виділено у досліджуваній колекції 130 зразків, в яких Кп більше граничного значення. Гістограми розподілу виміряних петрофізичних властивостей зразків, відібраних з перспективних інтервалів, показали, що коефіцієнт відкритої пористості становить 4–7 %, а абсолютної газової проникності 0,01–2 мД (найбільша кількість зразків має Кпр = 0,01 мД). Проведений аналіз результатів мікропетрографічного вивчення кернового матеріалу показав, що скелет порід московського ярусу, який займає в середньому 70 % від об'єму, представлений на 41–47 % – кварцом, на 3–10,5 % – польовим шпатом та на 2,1–6 % – слюдистими мінералами. Цемент представлений в основному ілітовою глинистою складовою (14–17,5 %) з умістом кальциту (3–8,75 %). За даними геофізичних досліджень свердловин, у ході інтерпретації були визначені підрахункові параметри, а саме – коефіцієнти глинистості, відкритої пористості та газонасичення, які дозволили виділити у розрізі свердловини №10 Святогірська інтервали порід-колекторів: 3836,4 – 3866,6 м і 4107,6–4140,4 м. Коефіцієнт відкритої пористості перспективних пластів коливається у межах – 4,5–9,5%, а коефіцієнт газонасичення – 50–65 %. За результатами опробування свердловини № 10 (до інтенсифікації) в інтервалі 4042–4150 м отримано приплив газу дебітом 19,0 тис. м3 /д. Підсумування отриманих результатів та порівняння зі світовими нафтогазовими практиками в області нетрадиційних джерел вуглеводнів говорить про те, що породи московського ярусу Святогірської площі належать до перспективних ущільнених порід-колекторів. 

Ключові слова: газ ущільнених порід-колекторів, нетрадиційні джерела вуглеводнів, коефіцієнт пористості, коефіцієнт проникності 


АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА УПЛОТНЕННЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ И ЛИТОЛОГОПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО КАРБОНА СВЯТОГОРСКОЙ ПЛОЩАДИ


Проведен анализ мировой практики по изучению уплотненных пород-коллекторов и представлены некоторые их литологические и петрофизические свойства на примере перспективных интервалов Святогорской площади. Целью данной работы является установление особенностей петрофизических свойств уплотненных пород-коллекторов верхнего и среднего карбона Святогорской площади по лабораторным и каротажным данным, а также привязка полученных геофизических результатов к литологическому составу и минеральному строению пород для оценки перспектив газоносности. Керновый материал, отобранный из четырех скважин Святогорского месторождения, позволил провести микро- и макропетрографический, а также петрофизический анализ пород. С использованием граничных значений коэффициента открытой пористости (Кпгр), который составляет для уплотненных пород-коллекторов данного региона 4,5 % в пластовых и 4 % в атмосферных условиях, выделено в исследуемой коллекции 130 образцов, в которых Кп – больше порогового значения. Гистограммы распределения измеренных петрофизических свойств образцов, отобранных из перспективных интервалов, показали, что коэффициент открытой пористости составляет 4–7 %, а абсолютной газовой проницаемости – 0,01–2 мД (наибольшее количество образцов имеет Кпр = 0,01 мД). Проведенный анализ результатов микропетрографичного изучения кернового материала показал, что скелет пород московского яруса занимает в среднем 70 % объема и представлен на 41–47 % кварцем, на 3–10,5 % полевым шпатом и на 2,1–6 % слюдистых минералами. Цемент состоит в основном из иллитовой глинистой составляющей (14–17,5 %) с содержанием кальцита (3–8,75 %). По данным геофизических исследований скважин были определены в ходе интерпретации подсчетные параметры, а именно: коэффициенты глинистости, открытой пористости и газонасыщения, которые позволили выделить в разрезе скважины № 10 Святогорская интервалы пород-коллекторов: 3836,4–3866,6 м и 4107,6–4140,4 м. Коэффициент открытой пористости перспективных пластов колеблется в пределах 4,5–9,5 %, а коэффициент газонасыщения – 50–65 %. По результатам испытания скважины № 10 (до интенсификации) в интервале 4042–4150 м получен приток газа дебитом 19,0 тыс. м3/с. Анализ полученных результатов, при сравнении с мировыми нефтегазовыми практиками в области нетрадиционных источников углеводородов, говорит о том, что изученные породы московского яруса Святогорской площади относятся к перспективным уплотненным породам-коллекторам. 

Ключевые слова:  газ уплотненных пород-коллекторов, нетрадиционные источники углеводородов, коэффициент пористости, коэффициент проницаемости


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Олійник О., Антонюк В., Безродна І., Вижва С., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020