Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 2(89)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.89.06 

УДК 550.424.4

 

А. Сплодитель, канд. геогр. наук, докторант, E-mail: asplodytel@gmail.com


Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03680, Україна 


ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛІГОНУ "ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ" 


Наведено результати еколого-геохімічних досліджень ґрунтового та рослинного покриву територій військового полігону "Олешківські піски", проведено класифікацію хімічних елементів за класами небезпечності та їх порівняння з гранично допустимими концентраціями. Аналітичні роботи з визначення валового вмісту та рухомих форм важких металів у ґрунтах проведено методом атомної адсорбції та методом мас-спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP–MS), окремі визначення отримані з використанням гамма-активаційного та рентгенофлуоресцентного аналізів. Аналіз та інтерпретація коефіцієнтів концентрації сполук важких металів здійснено на ландшафтно-геохімічних засадах. 

Розроблено регулярну сітку точок пробовідбору, що побудована з урахуванням ландшафтної структури території і забезпечує контроль за ландшафтно-геохімічними потоками та бар'єрами. Розраховано сумарний показник забруднення ґрунтового покриву полігону з урахуванням різної токсичності елементів. Він досягає максимальних значень у районі розташування вогневих позицій та котла військового полігону. Середній показник Zс поверхневого шару ґрунту становить – 32, що відповідає небезпечному рівню забруднення. 

Досліджено вміст рухомих форм важких металів у ґрунтовому покриві полігону з метою ідентифікації токсичних та толерантних рівнів концентрації важких металів, а також локалізації резервних джерел елементів у ґрунтах, здатних підтримувати оптимальний рівень концентрації у ґрунтовому розчині. Встановлено, що вміст важких металів у трьох рухомих формах складають наступні геохімічні асоціації: у кислоторозчинній формі: Mn> Zn> Pb> Cu> V> Ni> Co> Cd; в обмінній: Mn> Zn> Pb> V> Co = Ni> Cu> Cd; у водорозчинній формі: Mn> Zn> Pb = V> Co> Ni> Cd> Cu. Наведено результати досліджень щодо інтенсивності накопичення та характеру розподілу валових та рухомих форм важких металів у ґрунтовому просторі та їх міграцію у профілі ґрунту. Виділено домінуючу техногенну геохімічну асоціацію: Cd> Hg> Pb> Cu> Zn> Ni> V> Co> Mn. Виявлено ландшафти з максимальним поліелементним забрудненням. 

Ключові слова:  важкі метали, форми знаходження, сумарний показник забруднення, геохімічна асоціація, ландшафт, ландшафтно-геохімічні умови 


ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО ПОЛИГОНА "ОЛЕШКОВСКИЕ ПЕСКИ"  


Приведены результаты эколого-геохимических исследований почвенного и растительного покровов территории военного полигона "Олешковские пески", проведедена классификация химических элементов по классам опасности и их сравнение с предельно допустимыми концентрациями. Аналитические работы по определению валового содержания и подвижных форм тяжелых металлов в почвах проведены методом атомной адсорбции и методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), а также с использованием гамма-активационного и рентгенофлуоресцентного анализов. Интерпретация коэффициентов концентрации соединений тяжелых металлов осуществлена на принципах ландшафтно-геохимического анализа. 

Созданная регулярная сетка точек пробоотбора, построенная с учетом ландшафтной структуры территории, обеспечивает контроль за ландшафтно-геохимическими потоками и барьерами. Рассчитан суммарный показатель загрязнения почвенного покрова полигона с учетом различной токсичности элементов. Он достигает максимального значения в районе расположения огневых позиций и котла военного полигона. Средний показатель Zс поверхностного слоя почвы составляет - 32, что соответствует опасном уровню загрязнения. 

Исследовано содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвенном покрове полигона с целью идентификации токсичных и толерантных уровней концентрации тяжелых металлов и локализации резервных источников элементов в почвах, способных поддерживать оптимальный уровень концентрации в почвенном растворе. Установлено, что содержание тяжелых металлов в трех подвижных формах составляют следующие геохимические ассоциации: в кислоторастворимой форме: Mn> Zn> Pb> Cu> V> Ni> Co> Cd; в обменной: Mn> Zn> Pb> V> Co = Ni> Cu> Cd; в водорастворимой: Mn> Zn> Pb = V> Co> Ni> Cd> Cu. 

Приведены результаты исследований по интенсивности накопления и характеру распределения валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвенном покрове, их миграции в профиле почвы. Установлены ландшафты с максимальным полиэлементным загрязнением. Выделено доминирующую техногенную геохимическую ассоциацию: Cd> Hg> Pb> Cu> Zn> Ni> V> Co> Mn. 

Ключевые слова:  тяжелые металлы, формы нахождения, суммарный показатель загрязнения, геохимическая ассоциация, ландшафт, ландшафтно-геохимические условия


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Сплодитель А., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020