Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.08

УДК 504.064.3:(556.5:628.542)(477)

 

О. Азімов1, д-р геол. наук, ст. наук. співроб., пров. наук. співроб., E-mail: azimov@casre.kiev.ua;

І. Кураєва2 , д-р геол. наук, проф., E-mail: ki4412674@gmail.com;

О. Трофимчук3 , д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАН України, E-mail: itelua@kv.ukrtel.net;

К. Злобіна2 , канд. геол. наук, наук. співроб., E-mail: ecaterinka@ukr.net;

С. Кармазиненко4 , канд. геогр. наук, ст. наук. співроб., E-mail: karmazinenko78@gmail.com


1Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України вул. О. Гончара, 55, б, м. Київ, 01054,Україна;

2Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03680,Україна;

3Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, б-р Чоколівський, 13, м. Київ, 03186, Україна;

4Інститут географії НАН України, вул. Володимирська, 44, м. Київ, 01030, Україна


 МОНІТОРИНГОВА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РАЙОНАХ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ


У північно-західній частині Київського полігону № 5 захоронення твердих побутових відходів та у прилеглому до неї районі проведено моніторингові еколого-гідрогеохімічні дослідження поверхневих вод. На підставі аналізу відібраних з наявних водойм проб поверхневих вод полігону виявлено забруднення їх стічними водами з великим вмістом насамперед органічних токсикантів. Вірогідно, останні надходять або з карт і ставків-фільтратонакопичувачів полігону, або зі свиноферми, що розташована неподалік від нього, і до того ж гіпсометрично вище по поверхні рельєфу. Для конкретизації відповіді необхідними є додаткові дослідження. 

Натомість поверхневі води поза територією полігону характеризуються еколого-гідрогеохімічними показниками, що не перевищують гранично допустимі концентрації, однак вони вище фонових значень. Це свідчить про те, що істотного виносу хімічних забруднювачів з поверхневими водами з території північно-західної частини полігону № 5 за його межі протягом періоду більше пів року немає. Лише короткоперіодичний моніторинг водних об'єктів території здатен установити ті часові інтервали в межах пір року, коли може відбуватися забруднення вод різноманітними токсикантами.

Ключові слова:  полігон, побутові відходи, токсиканти,поверхневі води, геохімічний аналіз


МОНИТОРИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В РАЙОНАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


В северо-западной части Киевского полигона № 5 захоронения твердых бытовых отходов и сопредельном районе проведены мониторинговые эколого-гидрогеохимические исследования поверхностных вод. На основе анализа отобранных из имеющихся водоемов проб поверхностных вод полигона выявлено загрязнение их сточными водами со значительным содержанием, прежде всего, органических токсикантов. Вероятно, последние поступают или с карт и прудов-фильтратонакопителей полигона, или со свинофермы, расположенной неподалеку и гипсометрически выше по поверхности рельефа. Для конкретизации ответа необходимы дополнительные исследования. 

Вместе с тем, поверхностные воды вне территории полигона характеризуются еколого-гидрогеохимическими показателями, которые не превышают предельно допустимые концентрации, однако они выше фоновых значений. Это свидетельствует о том, что существенного выноса химических загрязнителей с поверхностными водами с территории северо-западной части полигона № 5 за его пределы в течение периода більше полугода нет. Только коротко периодический мониторинг водных объектов территории способен установить те временные интервалы, в пределах времен года, когда может происходить загрязнение вод различными токсикантами.  

Ключевые слова:  полигон, бытовые отходы, токсиканты, поверхностные воды, геохимический анализ


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук , ст. наук. співроб. О.Л. Шевченком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Азімов О., Кураєва І., Трофимчук О., Злобіна К., Кармазиненко С., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020