Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.03

УДК 550.38

 

В. Гурбанов1, д-р геол.-мІнералог. наук, проф., заст. директора, E-mail: vaqifqurbanov@mail.ru;

Л. Султанов2 , наук. співроб., E-mаil: latif.sultan@mai.ru


1Інститут нафти та газу Національної академії наук Азербайджану;

2Азербайджанський державний університет нафти та промисловості

 РЕЗУЛЬТАТИ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДКЛАДЕНЬ ПРОДУКТИВНОЇ ТОВЩІ ПІВНІЧНИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ ПЛОЩ БАКИНСЬКОГО АРХІПЕЛАГУ


Наведено комплексні результати петрофізичних досліджень порід, отриманих з пошуково-розвідувальних свердловин площ Дуванна-Деніз, Сангачали-Деніз, Булла-Деніз, Аляти-Деніз, Гарас та ін., де поширені відклади продуктивної товщі. Установлено варіації значень гранулометричного складу порід у розрізі продуктивної товщі зазначених вище площ. Також переглянуто питання залежності проникності від пористості й від глибини залягання. 

Зокрема, були вивчені колекторські властивості порід продуктивної товщі, у результаті чого отримано дані, що відображають їхню варіацію по площі, у просторі і в часі. Це дозволило розділити різні типи порід-колекторів, установити закономірність їхнього поширення і зміни пористості по розрізу. Так, згідно з результатами різних петрофізичних методів досліджень колекторські властивості порід загалом погіршуються з глибиною. Однак в окремих випадках у глинистих і карбонатних породах за відносно жорстких термобаричних умов колекторські властивості можуть поліпшуватися за рахунок появи вторинної пористості. Побудовано та проаналізовано графіки зміни колекторських властивостей з глибиною і гістограми розподілу середнього значення гранулометричного складу порід продуктивної товщі по розрізу північних площ Бакинського архіпелагу, також розглянуто питання залежності пористості й проникності порід від їхньої глибини залягання і літофаціального складу. Дослідження демонструють, що фізичні особливості одновікових і однойменних порід змінюються в результаті геолого-фізичних процесів, приводячи до різних наслідків. Відзначено, що у зв'язку зі зміною літологічного складу порід із заходу на схід їхня пористість і проникність зростають з північного заходу на південний схід. 

Ключові слова:   породи, пористість, щільність, петрофізікa, карбонатнiсть, нафта, поклад, свердловина, поширення ультразвукових хвиль


РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТИВНОЙ ТОЛЩИ СЕВЕРНЫХ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ БАКИНСКОГО АРХИПЕЛАГА


Приведены комплексные результаты петрофизических исследований пород, взятых из поисково-разведочных скважин площадей Дуванны-дениз, Сангачалы-дениз, Булла-дениз, Аляти-дениз, Гарасу и др., где широко распространены отложения продуктивной толщи. Установлены вариации значений гранулометрического состава пород в разрезе продуктивной толщи указанных выше площадей. Также пересмотрены вопросы зависимости проницаемости от пористости и от глубины залегания. 

В частности, были изучены коллекторские свойства пород продуктивной толщи, в результате чего получены данные, отражающие их вариацию по площади, в пространстве и во времени. Это позволило разделить различные типы породколлекторов, установить закономерность их распространения и изменения пористости по разрезу. Так, согласно результатам разных петрофизических методов исследований коллекторские свойства пород в целом ухудшаются с глубиной. Однако в отдельных случаях в глинистых и карбонатных породах при относительно жестких термобарических условиях коллекторские свойства могут улучшиться за счет появления вторичной пористости. Построены и проанализированы графики изменения коллекторских свойств с глубиной и гистограммы распределения среднего значения гранулометрического состава пород продуктивной толщи по разрезу северных площадей Бакинского архипелага, также рассмотрены вопросы зависимости пористости и проницаемости пород от их глубины залегания и литофациального состава. Исследования показывают, что физические особенности одновозрастных и одноименных пород изменяются в результате геолого-физических процессов, приводя к различным результатам. Отмечено, что в связи с изменением литологического состава пород с запада на восток их пористость и проницаемость возрастают с северо-запада на юго-восток.

Ключевые слова:  породы, пористость, плотность, петрофизикa, карбонатность, нефть, залежь, скважина, распространение ультразвуковых волн


(Представлено членом редакційної колегії канд. геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : російська© Гурбанов В., Султанов Л., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020