Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.04 

УДК 550.374

 

Я. Глоба1,3, асп., заст. голов. геофізика, E-mail: globa_yaroslav@ukr.net;

Р. Глоба2,3 , асп., геофізик з обробки даних, E-mail: hloba_roman@ukr.net;

М. Рева3 , канд. фіз.-мат. наук, доц., E-mail: mvreva@gmail.com;

С. Вижва3 , д-р геол. наук, проф., E-mail: vsa@univ.net.ua


1Товариство з обмеженою відповідальністю "Ентерпрайз ЛТД" пр. Оболонський, 54, оф. літера А, м. Київ, 04214, Україна

2Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікоіл ЛТД" вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 211, м. Київ, 04053, Україна;

3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна


 ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ ДЖЕРЕЛ ДИСКОВОГО ТИПУ


У результаті старіння шару захисної ізоляції підземних трубопроводів, яке відбувається під дією зовнішніх факторів, в ізоляційному захисному шарі можуть утворюватися місця, де ізоляція порушується настільки, що відбувається витік електричного струму під дією захисного потенціалу труби. Ці процеси призводять до зменшення захисного потенціалу підземних трубопроводів, а отже до погіршення захищеності підземних комунікацій. Такі місця пошкоджень фіксуються зйомкою розподілу електричного потенціалу "труба-земля" (Uтз) вздовж траси трубопроводу способом виносного електрода і вимірами "поперечного та поздовжнього градієнтів" електричного поля. Оскільки місця витоку електричного струму є джерелами електричних полів, то важливо знати особливості цих полів з метою оцінки ступеня і розмірів пошкоджень. З принципової точки зору це питання зводиться до розв'язку оберненої задачі електрометрії для полів, створюваних джерелами різної структури. У разі деталізації аномалій дані електрометричної зйомки бажано отримувати з точністю, яка дозволяє застосовувати для їхньої кількісної інтерпретації способи, що ґрунтуються на аналітичних співвідношеннях для аномалій цих параметрів. У даній роботі виконано аналіз можливостей використання для інтерпретації аномального поля, спричиненого джерелом витоку струму з пошкодження дискового типу, способів, застосовуваних для полів, створюваних точковими джерелами.

Ключові слова:  точкове джерело, джерело дискового типу, потенціал, сила витоку струму


ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ИСТОЧНИКОВ ДИСКОВОГО ТИПА 


В результате старения слоя защитной изоляции подземных трубопроводов, которое происходит под действием внешних факторов, в изоляционном защитном слое могут образовываться места, где изоляция нарушается настолько, что происходит утечка электрического тока под действием защитного потенциала трубы. Эти процессы приводят к уменьшению защитного потенциала подземных трубопроводов, а следовательно, к ухудшению защищенности подземных коммуникаций. Такие места повреждений фиксируются съемкой распределения электрического потенциала "труба-земля" (Uтз) вдоль трассы трубопровода способом выносного электрода и измерениями "поперечного и продольного градиентов" электрического поля. Поскольку места утечки электрического тока являются источниками электрических полей, то важно знать особенности этих полей для оценки степени и размеров повреждений. С принципиальной точки зрения этот вопрос сводится к решению обратной задачи электрометрии для полей, создаваемых источниками различной структуры. В случае детализации аномалий данные электрометрическое съемки желательно получать с точностью, которая позволяет применять для их количественной интерпретации способы, основанные на аналитических соотношениях для аномалий этих параметров. В данной работе выполнен анализ возможностей использования для интерпретации аномального поля, вызванного источником утечки тока с повреждения дискового типа, способов, применяемых для полей, создаваемых точечными источниками.

Ключевые слова:  точечный источник, источник дискового типа, потенциал, сила утечки тока


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук О.І. Меньшовим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Глоба Я., Глоба Р., Рева М., Вижва С., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020