Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.02 

УДК 550.552.53.553

 

О. Карпенко1, д-р геол. наук, проф., E-mail: karpenko.geol@gmail.com,

В. Соболь2 , E-mail: vasyl.sobol@dkz.gov.ua;

М. Миронцов3 , д-р фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб., E-mail: myrontsov@ukr.net,

І. Карпенко4 , канд. геол. наук, E-mail: sharanskiy@gmail.com


1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

2Державна комісія України по запасах корисних копалин;

3Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

4Національна акціонерна Компанія "Нафтогаз України"


 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ГЛИБИНУ ЗОНИ ПРОНИКНЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПРИ ПЕРВИННОМУ РОЗКРИТТІ ГРАНУЛЯРНИХ КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ГДС


Розглянуто можливості використання даних геофізичних досліджень свердловин для виявлення факторів геологічної природи, які впливають на формування зони проникнення фільтрату промивної рідини при бурінні нафтогазових свердловин. Використано дані електричного каротажу зондами різного розміру та різних типів для адекватного розрахунку відносного діаметра зони проникнення. Для аналізу відібрано п'ять свердловин з газоконденсатного родовища. Теригенний розріз свердловин представлений чергуванням аргілітів, алевролітів і пісковиків. Породи-колектори – гранулярного типу; обрано для аналізу пласти з товщинами від 3,4 до 18,2 м. За результатами статистичного аналізу (кластерний і факторний аналізи) виявлено три групи порід, характерними ознаками яких є суттєві відмінності у величинах зони проникнення, товщини пластів, а також коефіцієнтів пористості й газонасичення. Установлено, що для теригенних розрізів з породами-колекторами гранулярного типу (серпуховський ярус) для одного родовища на прикладі п'яти свердловин існує максимальна пряма кореляція між величиною відносного діаметра зони проникнення і товщиною пласта. Проведені дослідження дозволяють робити прогнозні оцінки щодо наближених розподілів діаметрів зони проникнення в теригенних розрізах у разі безаварійного буріння з дотриманням технологічних умов проводки свердловин.  

Ключові слова:  порода-колектор, геофізичні дослідження свердловин, зона проникнення, кластерний аналіз, відносний діаметр, питомий електричний опір, коефіцієнт пористості


АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ГЛУБИНУ ЗОНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ФИЛЬТРАТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ВСКРЫТИИ ГРАНУЛЯРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПО ДАННЫМ ГИС


Рассмотрены возможности использования данных геофизических исследований скважин для выявления факторов геологической природы, влияющих на формирование зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости при бурении нефтегазовых скважин. Использованы данные электрического каротажа зондами различных размеров и типов для адекватного расчета относительного диаметра зоны проникновения. Для анализа отобраны пять скважин газоконденсатного месторождения. Терригенный разрез скважин представлен чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Породы-коллекторы – гранулярного типа; отобраны для анализа пласты с толщинами от 3,4 до 18,2 м. По результатам статистического анализа (кластерный и факторный анализы) выявлены три группы пород, характерными признаками которых являются существенные различия в величинах зоны проникновения, толщинах пластов, а также коэффициентов пористости и газонасыщенности. Установлено, что для терригенных разрезов с породами-коллекторами гранулярного типа (серпуховский ярус) для одного месторождения на примере пяти скважин существует максимально прямая корреляция между величиной относительного диаметра зоны проникновения и толщиной пласта. Проведенные исследования позволяют делать прогнозные оценки относительно приближенных распределений диаметров зоны проникновения в терригенных разрезах в случае безаварийного бурения с соблюдением технологических условий проводки скважин. 

Ключевые слова:  порода-коллектор, геофизические исследования скважин, зона проникновения, кластерный анализ, относительный диаметр, удельное электрическое сопротивление, коэффициент пористости


(Представлено членом редакційної колегії канд. геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Карпенко О., Соболь В., Миронцов М., Карпенко І., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020