Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.07 

УДК 553.411.071

 

М. Мізерна1, канд. геол.-минералог. наук, доц., E-mail: mizernaya58@bk.ru; 

Г. Оразбекова1,PhD, доц., E-mail: orazbekova@bk.ru;

Б. Д'ячков2 , д-р геол. наук, проф., E-mail: bdyachkov@mail.ru;

А. Мирошникова3 , PhD, E-mail: anastasiya-2588@mail.ru;

В. Зацерковний4 , д-р техн. наук, проф., E-mail: vitallii.zatsekovnyi@gmail.com


1Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва, вул. Серікбаєва, 19, м. Усть-Каменогорськ, 070004, Казахстан;

2ТОО "Алтайський геолого-екологічний інститут", м. Усть-Каменогорськ, Казахстан;

3Філіал РГП "НЦ КПМС РК" "ВНIIцветмет" вул. Промислова, 1, м. Усть-Каменогорськ, 070004, Казахстан;

4Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна


 


МОДЕЛЮВАННЯ МАГМАТОГЕННИХ РУДНИХ СИСТЕМ ЗОЛОТОРУДНИХ РОДОВИЩ СХІДНОГО КАЗАХСТАНУ


Присвячено результатам використання системного геологічного моделювання при прогнозуванні золоторудних родовищ на території найстарішого району видобутку золота в Республіці Казахстан – Західно-Калбінського золоторудного поясу (Східний Казахстан). Дослідження спрямовані на розробку критеріїв прогнозу і пошуку нових рудних об'єктів у сприятливих геологічних структурах. Головна увага при проведенні досліджень була приділена системному аналізу геологічних факторів, взаємодія яких забезпечує синергетичний ефект і виявлення закономірностей формування золоторудних об'єктів. Для розв'язку цієї задачі авторами здійснена кількісна оцінка стійкості розвитку рудогенеруючих елементів системи за методикою С.В. Васильєва. 

Кількісна оцінка стійкості окремих факторів та їхньої взаємодії дозволили оцінити якісний стан окремих ділянок і визначити природні границі площ відповідного ієрархічного рівня, перспективних на пошуки родовищ певної корисної копалини. Були виконані роботи з виділення площ, перспективних на пошуки родовищ, на основі кількісної оцінки стійкості окремих факторів. 

З використанням геологічних матеріалів, результатів геофізичних робіт, космогеологічних даних проведено локалізацію перспективних площ у межах Західно-Калбінської структурно-формаційної зони і Жумбинської рудно-магматичної системи у Східному Казахстані.

Ключові слова:  рудно-магматична система, золото, родовище, оцінка стійкості геологічних факторів


МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГМАТОГЕННЫХ РУДНЫХ СИСТЕМ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА


Посвящено результатам использования системного геологического моделирования при прогнозировании золоторудных месторождений на территории старейшего района золотодобычи в Республике Казахстан – Западно-Калбинского золоторудного пояса (Восточный Казахстан). Исследования направлены на разработку критериев прогноза и поисков новых рудных объектов в благоприятных геологических структурах. Основное внимание при проведении исследований было уделено системному анализу геологических факторов, взаимодействие которых обеспечивает синергетический эффект и выявление закономерностей формирования золоторудных объектов. Для решения этой задачи авторами произведена количественная оценка устойчивости развития рудогенерирующих элементов системы по методике С.В. Васильева. 

Количественная оценка устойчивости отдельных факторов и их взаимодействия позволили оценить качественное состояние отдельных участков и определить естественные границы площадей соответствующего иерархического уровня, перспективных на поиски месторождений определенного полезного ископаемого. 

Были проведены работы по выделению площадей, перспективных на поиски месторождений, на основе количественной оценки устойчивости отдельных факторов. C использованием геологических материалов, результатов геофизических работ, космогеологических данных произведена локализация перспективных площадей в пределах Западно-Калбинской структурно-формационной зоны и Жумбинской рудно-магматической системы в Восточном Казахстане.

Ключевые слова:  рудно-магматическая система, золото, месторождение, оценка устойчивости геологических факторов


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : російська© Мизерная М., Оразбекова Г., Дьячков Б., Мирошникова А., Зацерковный В., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020