Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.14

УДК 556.3 (528.944)

 

О. Остроух1, канд. геол. наук, Е-mail: ostro-oks@ukr.net;

Д. Чомко2 , канд. геол. наук, доц., Е-mail: dimath@ukr.net;

В. Остроух3 , канд. геогр. наук, доц., Е-mail: os-vit@ukr.net, ORCID iD 0000-0003-4097-1736; 

І. Підлісецька3, канд. геогр. наук, доц., Е-mail: irinna2008@ukr.net, ORCID iD 0000-0001-6724-2379;


1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Коледж геологорозвідувальних технологій, вул. В. Тютюнника, 9, м. Київ, 03680, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний ф-т, пр. Акад. Глушкова, 2, а, м. Київ, 03127, Україна

 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ І МОЖЛИВОСТЕЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ГРУНТОВИХ ВОД


Викладено результати дослідження еколого-гідрогеохімічного стану ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну і виявлення просторово-часових змін їхнього хімічного складу за допомогою засобів ГІС. Удосконалено методику обробки вихідних гідрогеологічних даних на базі геоінформаційних технологій та апробовано її на прикладі просторово-часових змін показників хімічного складу. Створена спеціалізована геоінформаційна база даних хімічного складу ґрунтових вод. За результатами оцінки просторово-часових закономірностей змін хімічного складу із застосуванням статистичного аналізу, картографічного моделювання та просторового аналізу в ГІС установлено райони з підвищеною мінералізацією та жорсткістю ґрунтових вод. На основі комплексного підходу виконано районування та проведено оцінку сучасного гідрогеохімічного стану ресурсів ґрунтових вод території дослідження.

Ключові слова: геоінформаційні методи, моделювання, просторово-часові зміни, Чоп-Мукачівський басейн, ґрунтові води, хімічний склад, моніторинг, база даних, захищеність


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД


Изложены результаты исследования эколого-гидрогеохимического состояния грунтовых вод Чоп-Мукачевского бассейна и выявления пространственно-временных изменений их химического состава с помощью средств ГИС. Усовершенствована методика обработки исходных гидрогеологических данных на базе геоинформационных технологий и апробирована на примере пространственновременных изменений показателей химического состава. Создана специализированная геоинформационная база данных химического состава грунтовых вод. По результатам оценки пространственно-временных закономерностей изменений химического состава с применением статистического анализа, картографического моделирования и пространственного анализа в ГИС установлены районы с повышенной минерализацией и жесткостью грунтовых вод. На основе комплексного подхода выполнено районирование и проведена оценка современного гидрогеохимического состояния ресурсов грунтовых вод территории исследования.

Ключевые слова: геоинформационные методы, моделирование, пространственно-временные изменения, Чоп-Мукачевский бассейн, грунтовые воды, химический состав, мониторинг, база данных, защищенность


(Представлено членами редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим і д-ром техн. наук, проф. В.І. Зацерковним)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Остроух О., Чомко Д., Остроух В., Підлісецька І., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020