Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.11 

УДК 556.3: 631.16

 

А. Рокочинський1, д-р техн. наук, проф., E-mail: a.m.rokochinskiy@nuwm.edu.ua,

О. Шевченко2 , д-р геол. наук, проф., ст. наук. співроб., E-mail: shevch62@gmail.com,

П. Волк3 , канд. техн. наук, доц., E-mail: p.p.volk@nuwm.edu.ua;

В. Турченюк3 , д-р техн. наук, доц., проф., E-mail: fwg@ukr.net;

Р. Коптюк3 , канд. техн. наук, доц., E-mail:r.m.koptyuk@nuwm.edu.ua;

Л. Волк3 , канд. техн. наук, доц., E-mail: l.r.volk@ukr.net


1Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

3Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000, Україна


 ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ДІЯ ДРЕНАЖУ ТА ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ЗОНИ ПОЛІССЯ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ


Проведено аналіз літературних джерел щодо різних методів і моделей з визначення та розрахунку модуля дренажного стоку як визначального показника гідрогеологічної дії дренажу і дренованості території. Для обчислення розрахункового модуля дренажного стоку застосовують емпіричний, аналітичний, водно-балансовий методи або приймають його за рекомендаціями без достатнього економічного та екологічного обґрунтування, що не відповідає сучасним вимогам при створенні та функціонуванні такого роду об'єктів. Традиційно конструкції та параметри сільськогосподарського дренажу визначаються за розрахунковим модулем дренажного стоку, який забезпечує необхідні умови відведення зайвої вологи активного шару ґрунту у весняний період (як основний розрахунковий) і відповідає певному рівню розрахункової забезпеченості формування гідрографа стоку. За узагальненими результатами досліджень при розрахунку параметрів дренажу значення модулів дренажного стоку брались у межах: для мінеральних ґрунтів 0,4…0,6 л/сꞏга, для торф'яних – 0,2…0,6 л/сꞏга. Ці рекомендовані значення не виправдали себе, оскільки визначені за ними параметри дренажу враховують тільки технологічні умови його роботи. Але при цьому недостатньо враховані умови формування економічного і абсолютно екологічного ефекту в межах системи, що не дозволяє вважати ці модулі оптимальними. Виконані нами дослідження й оцінка гідрогеологічної дії дренажу та дренажних систем показали значну мінливість значень модулів дренажного стоку в часі й просторі, виявили значну кількість чинників, що на них впливають, підтвердили їхню невідповідність прийнятим розрахунковим значенням. У зв'язку із цим запропоновано новий підхід до оцінки ефективності дії дренажних систем і визначення модулів дренажного стоку – за критерієм формування врожайності за змінних природних (у т.ч. кліматичних) і агротехнічних умов. Наведено нові оптимальні розрахункові значення модулів дренажного стоку, у т.ч. для критичних умов – при випадінні добових максимумів опадів різної забезпеченості.

Ключові слова:  модулі стоку, ґрунтові води, гідрогеологічна дія дренажу, дренажні системи, змінні кліматичні умови, ґрунти


ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ДРЕНАЖА И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ ЗОНЫ ПОЛЕСЬЯ В ИЗМЕНЧИВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


Проведен анализ литературных источников по различным методам и моделям определения и расчета модуля дренажного стока как определяющего показателя гидрогеологического действия дренажа и дренированности почвы и территории. Определено, что для вычисления расчетного модуля дренажного стока применяют эмпирический, аналитический, водно-балансовый метод или принимают его по рекомендациям без достаточного экономического и экологического обоснования, что не соответствует современным требованиям при создании и функционировании такого рода объектов. Традиционно конструкции и параметры сельскохозяйственного дренажа определяются по расчетным модулям дренажного стока, который обеспечивает необходимые условия отвода лишней влаги активного слоя почвы в весенний период (как основной расчетный) и соответствует определенному уровню расчетной обеспеченности формирования гидрографа стока. По обобщенным результатам исследований при расчете параметров дренажа значения модулей дренажного стока принимались в пределах: для минеральных почв 0,4...0,6 л/сꞏга, на торфяных почвах 0,2...0,6 л/сꞏга. Эти рекомендуемые значения как расчетные не оправдали себя, поскольку определенные по ним параметры дренажа учитывают только технологические условия его работы. Но при этом недостаточно учтены условия формирования экономического и абсолютно экологического эффекта в рамках системы, то есть они не являются экономически и экологически оптимальными. Выполненные нами исследования и оценка функциональной эффективности дренажа и дренажных систем показали значительную изменчивость значений модулей дренажного стока во времени и пространстве, обнаружили значительное количество факторов на них влияющих, подтвердили их несоответствие принятым расчетным значениям. В связи с этим предложен новый подход к оценке эффективности действия дренажных систем и определения модулей дренажного стока – по критерию формирования урожайности в переменных природных (в т.ч. климатических) и агротехнических условиях. Приведены новые оптимальные расчетные значения модулей дренажного стока, в т.ч. для критических условий – при выпадении суточных максимумов осадков различной обеспеченности.

Ключевые слова:  модули стока, грунтовые воды, гидрогеологическое действие дренажа, дренажные системы, переменные климатические условия, почвы


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : англійська© Rokochinskiy A., Shevchenko O., Volk P., Turchenyuk V., Koptjuk R., Volk L., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020