Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.13

УДК 528.88

 

Є. Углицьких, асп., E-mail: evgeniyuglitskih1993@gmail.com; 

С. Вижва, д-р геол. наук, проф., E-mail: vyzhvas@gmail.com; 

О. Іванік, д-р геол. наук, проф., E-mail: om.ivanik@gmail.com; 


Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

 МОНІТОРИНГ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЗМІЩЕНЬ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ ЗА ДАНИМИ РАДАРНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ


Представлено результати моніторингу деформацій земної поверхні території Закарпаття, виконаного за допомогою методу радарної інтерферометрії. Метод радарної інтерферометрії дозволяє здійснювати моніторинг зміщень земної поверхні в режимі реального часу і оперативно отримувати актуальні дані. На основі проведених досліджень Карпатського модельного полігону було опрацьовано 26 пар інтерферограм за період 2016–2018 рр. і побудовано загальну карту вертикальних зміщень земної поверхні полігону. Виконано ранжування території на три зони згідно з показниками вертикальних зміщень земної поверхні. Підтверджено, що використання даних інтерферометрії є ефективним для детального аналізу режиму та динаміки небезпечних геологічних процесів, зокрема для розвитку зсувів. Дані зйомки мають практичну цінність і за хорошої розрізненості та відповідного алгоритму обробки дають обґрунтовані результати, які в поєднанні з даними літолого-стратиграфічних, геоморфологічних і структурно-тектонічних досліджень можуть бути використані для прогнозування небезпечних геологічних процесів і мінімізації їхнього негативного впливу на природно-техногенні системи.

Ключові слова:  дистанційне зондування Землі, інтерферометрія, зміщення земної поверхні, небезпечні геологічні процеси


МОНИТОРИНГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАРПАТЬЯ ПО ДАННЫМ РАДАРНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 


Представлены результаты мониторинга деформаций земной поверхности территории Закарпатья, выполненного с помощью метода радарной интерферометрии. Метод радарной интерферометрии позволяет осуществлять мониторинг смещений земной поверхности в режиме реального времени и оперативно получать актуальные данные. В результате проведенных исследований Карпатского модельного полигона были обработаны 26 пар интерферограмм за период 2016–2018 гг. и построена общая карта вертикальных смещений земной поверхности Карпатского модельного полигона. Выполнено ранжирование территории на три зоны согласно показателям вертикальных смещений земной поверхности. Подтверждено, что использование данных интерферометрии является эффективным для детального анализа режима и динамики опасных геологических процессов, в частности оползней. Данные съемки имеют прикладную ценность и при хорошей разрозненности и соответствующем алгоритме обработки дают обоснованные результаты, которые в сочетании с данными литолого-стратиграфических, геоморфологических и структурно-тектонических исследований могут быть использованы для прогнозирования опасных геологических процессов и минимизации их негативного влияния на природно-техногенные системы.

Ключевые слова:  дистанционное зондирование Земли, интерферометрия, смещение земной поверхности, опасные геологические процессы


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Углицьких Є., Вижва С., Іванік О., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020