Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.05 

УДК 550.834

 

С. Вижва1, д-р геол. наук, проф., E-mail: vsa@univ.kiev.ua;

І. Соловйов2 , ген. директор, E-mail: i.solovyov@geounit.com.ua;

І. Михалевич3 , асп., заст. головного геолога, E-mail: i.mykhalevych@kub-gas.com.ua;

В. Круглик2, пров. геолог, E-mail: v.kruglyk@gmail.com; 

Г. Лісний2, д-р геол. наук, доц., E-mail: g.lisny@geounit.com.ua


1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

2ТОВ "ГЕОЮНІТ", пр. С. Бандери, 9, м. Київ, 04073, Україна;

3ТОВ "КУБ-ГАЗ",вул. Рилєєва, 10а, м. Київ, 04073, Україна


 ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ДАНИХ 3D СЕЙСМОРОЗВІДКИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ У МЕЖАХ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ


На основі результатів численних сейсмічних досліджень, що проведені на площах і родовищах північного борту Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), визначено доцільну стратегію виявлення пасток вуглеводнів у даному регіоні. При цьому враховано сучасні вимоги до пошуків і розвідки покладів газу та нафти. Вони полягають у визначенні імовірних зон скупчення вуглеводнів на основі аналізу структурно-тектонічної моделі. Водночас необхідним елементом розв'язання такого завданя також є використання прямих індикаторів вуглеводнів для прогнозування пасток структурного, літологічного або комбінованого типу. 

Показано, що ефективним підходом до виявлення пасток вуглеводнів у цьому регіоні є атрибутний аналіз з використанням таких сейсмічних атрибутів, як огинаюча сейсмічного сигналу, акустичний імпеданс або відносний акустичний імпеданс. У більшості практично важливих випадків аналіз розподілу значень цих атрибутів виявився достатнім для вирішення геологічних завдань. Водночас наведено приклад вилучення додаткової корисної інформації щодо просторового розподілу пасток вуглеводнів з об'ємних сейсмічних зображень, що отримані за сейсмограмами спільних джерел з обмеженим діапазоном нахилів кутів сейсмічних променів. 

Для аналізу розподілів значень сейсмічних атрибутів рекомендовано застосовувати технологію geobody як найбільш ефективну в разі використання даних об'ємної сейсморозвідки. Залежно від комбінації сейсмічних атрибутів, що беруть участь в аналізі, визначаються розподіли різних властивостей гірських порід, зокрема зони підвищеної пористості або зони присутності вуглеводнів. Аналіз з одночасним використанням декількох сейсмічних атрибутів дозволяє безпосередньо виявити насичені вуглеводнями геологічні тіла з підвищеною пористістю тощо. 

Наведено приклади виявлення пасток вуглеводнів на площах і родовищах північного борту ДДЗ, які підтверджені бурінням свердловин. Надано рекомендації на буріння свердловин з використанням розподілів значень різних сейсмічних атрибутів. Зроблено узагальнення щодо розподілу перспективних на наявність вуглеводнів ділянок на північному борті Дніпровсько-Донецької западини та наведено співвідношення цього розподілу з виявленими структурними елементами геологічного середовища.

Ключові слова:   сейсморозвідка, сейсмічні зображення, пастки вуглеводнів різних типів, сейсмічні атрибути, геологічні тіла, прямі індикатори вуглеводнів


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ 3D СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ПОИСКА ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРЕДЕЛАХ СЕВЕРНОГО БОРТА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ


На основе результатов многочисленных сейсмических исследований, проведенных на площадях и месторождениях северного борта Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), определена целесообразная стратегия выявления ловушек углеводородов в данном регионе. При этом учтены современные требования к поискам и разведке залежей газа и нефти. Они заключаются в определении вероятных зон скопления углеводородов на основе анализа структурно-тектонической модели. В то же время необходимым элементом решения такой задачи является также использование прямых индикаторов углеводородов для прогнозирования ловушек структурного, литологического или комбинированного типа. 

Показано, что эффективным подходом к поискам ловушек углеводородов в данном регионе является атрибутный анализ с использованием таких сейсмических атрибутов, как огибающая сейсмического сигнала, акустический импеданс или относительный акустический импеданс. В большинстве практически важных случаев анализ распределения значений этих атрибутов оказался достаточным для решения геологических задач. В то же время приведен пример извлечения дополнительной полезной информации о пространственном распределении ловушек углеводородов из объемных сейсмических изображений, полученных с использованием сейсмограмм общих источников с ограниченным диапазоном наклонов углов сейсмических лучей. 

Для анализа распределений значений сейсмических атрибутов рекомендуется применять технологию geobody как наиболее эффективную в случае использования данных объемной сейсморазведки. В зависимости от комбинации сейсмических атрибутов, участвующих в анализе, определяются распределения различных свойств горных пород, в том числе зоны повышенной пористости или зоны присутствия углеводородов. Анализ с одновременным использованием нескольких сейсмических атрибутов позволяет непосредственно выявить насыщенные углеводородами геологические тела с повышенной пористостью или другими физическими характеристиками. 

В работе приведены примеры выявления ловушек углеводородов на площадях и месторождениях северного борта ДДВ, которые подтверждены бурением скважин. Приведен пример рекомендаций на бурение скважин с использованием распределений значений различных сейсмических атрибутов. 

Сделано обобщение в отношении распределения перспективных на наличие углеводородов участков на северном борту ДДВ и взаимосвязи этого распределения с выявленными структурными элементами геологической среды.

Ключевые слова:  сейсморазведка, сейсмические изображения, ловушки углеводородов различных типов, сейсмические атрибуты, геологические тела, прямые индикаторы углеводородов


(Представлено членом редакційної колегії канд. геол. наук, ст. наук. співроб. І.М. Безродною)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Вижва С., Соловйов І., Михалевич І., Круглик В., Лісний Г., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020