Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 4(91)/2020


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.91.12 

УДК 550.3(519.21)

 

З. Вижва1, д-р фіз.-мат. наук, проф., E-mail: zoya_vyzhva@ukr.net; 

В. Демидов1, канд. фіз.-мат. наук, доц., E-mail: fondad@ukr.net;

А. Вижва2 , канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб., E-mail: motomustanger@ukr.net;


1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

2ДП "Науканафтогаз"


 


СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ У 3D ОБЛАСТІ ЗІ СФЕРИЧНОЮ КОРЕЛЯЦІЙНОЮ ФУНКЦІЄЮ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС


У зв'язку з ростом кількості природно-техногенних катастроф актуальною є розробка систем моніторингу за станом геологічного середовища з використанням сучасного математичного апарату та інформаційних технологій. У загальній системі моніторингу довкілля важливою складовою є локальний моніторинг територій розташування потенційно небезпечних об'єктів. 

На території розміщення Рівненської АЕС проводився комплекс геофізичних досліджень. Серед цих моніторингових спостережень найбільший інтерес являють собою радіоізотопні дослідження густини та вологості ґрунтів по периметру збудованих споруд. При цьому виникла потреба доповнення моделюванням даних, які отримано при контролі зміни густини крейдяної товщі на території досліджуваного проммайданчика з використанням радіоізотопних методів по сітці, що включала 29 свердловин. Таку проблему було розв'язано в роботі методом статистичного моделювання, який надає можливість відображати явище (випадкове поле об'єкта дослідження в тримірній області) у будь-якій точці області спостереження. При цьому моделювалися усереднені значення густини крейдяної товщі на території проммайданчика з використанням побудованої моделі та залученням оптимальної в середньому квадратичному наближенні сферичної кореляційної функції. 

Наведено розроблений алгоритм і приклад статистичного моделювання карстово-суфозійних явищ у задачі моніторингу густини крейдяної товщі на території Рівненської АЄС. За спектральним розкладом побудовано статистичну модель розподілу усередненої густини крейдяної товщі в тримірній області та розроблено алгоритм статистичного моделювання з використанням сферичної функції. На базі розробленого програмного забезпечення отримано реалізації предмета дослідження на сітці спостережень необхідної детальності та регулярності. Проведено статистичний аналіз результатів чисельного моделювання та їхня перевірка на адекватність.

Ключові слова:  статистичне моделювання, сферична кореляційна функція, спектральний розклад, кондиційність карт


СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ В 3D ОБЛАСТИ СО СФЕРИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ РОВЕНСКОЙ АЭС


В связи с ростом количества природно-техногенных катастроф актуальной является разработка систем мониторинга за состоянием геологической среды с использованием современного математического аппарата и информационных технологий. В общей системе мониторинга окружающей среды важная составляющая – это локальный мониторинг территорий размещения потенциально опасных объектов. 

На территории расположения Ровенской АЭС проводился комплекс геофизических исследований. Среди этих мониторинговых исследований наибольший интерес представляют радиоизотопные исследования плотности и влажности грунтов по периметру построенных сооружений. При этом возникла необходимость дополнения моделированием данных, полученных при контроле изменения плотности меловой толщи на территории исследуемой промплощадки с использованием радиоизотопных методов по сетке, включающей 29 скважин. Эта проблема была решена в работе методом статистического моделирования, который даёт возможность отображать явление (случайное поле объекта исследования в трёхмерной области) в любой точке области наблюдения. При этом моделировались усреднённые значения плотности меловой толщи на территории промплощадки с использованием построенной модели с привлечением сферической корреляционной функции. 

Приведен разработанный алгоритм и пример статистического моделирования карстово-суффозионных явлений в задаче мониторинга плотности меловой толщи на территории Ровенской АЭС. По спектральному разложению построена статистическая модель распределения плотности меловой толщи в трёхмерной области и разработан алгоритм статистического моделирования с использованием сферической корреляционной функции. На базе разработанного программного обеспечения получены реализации предмета исследования на сетке наблюдений в трёхмерной области необходимой детальности и регулярности. Проведен статистический анализ результатов численного моделирования и их проверка на адекватность.

Ключевые слова:   статистическое моделирование, сферическая корреляционная функция, спектральное разложение, кондиционность карт


(Представлено членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Б.П. Масловим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : англійська© Vyzhva Z., Demidov V., Vyzhva A., 2020

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2020