Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.07 

УДК 551.243.8:550.83 (476/477)

 

М. Баньковський, канд. геол. наук, E-mail: mishbank@gmail.com; 

А. Гейхман, канд фіз.-мат. наук, E-mail: anatolgeykhman@gmail.com; 

І. Потапчук, канд геол.-мінерал. наук;


Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55-Б, Київ-54, 01601, Україна

 ЗАСТОСУВАННЯ ХВИЛЬОВОГО МЕТОДУ ПРОДОВЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ ПОЛІВ У НИЖНІЙ ПІВПРОСТІР ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ЗЕМЛІ І ПОШУКУ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 


Розглядається методика дослідження глибинної будови Землі й пошуку родовищ корисних копалин, у першу чергу нафти і газу, на основі хвильового (голографічного) перетворення даних гравітаційного, магнітного та геотермічного полів у просторову 3-D модель цих полів у комплексі з геологічними та сейсмічними дослідженням. Наведено фізичні принципи, на яких базується теорія методу та описано методику і програмний комплекс, що реалізує метод. Наведено приклади застосування голографічного методу для вивчення глибинної будови Землі, трасування розривних порушень і пошуку корисних копалин. Показано перспективи застосування даного підходу. 

Практична значимість роботи в тому, що запропонована методика за бажанням може бути успішно використана як для вивчення глибинної будови Землі, так і для пошуків різноманітних родовищ корисних копалин. 

Ключові слова:  геофізична голографія, граві- та магніторозвідка, аномалії гравітаційного, магнітного та геотермічного полів, комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів


ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОГО МЕТОДА ПРОДОЛЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ В НИЖНЕЕ ПОЛУПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПОИСКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ


Рассматривается методика исследования глубинного строения Земли и поиска месторождений полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, на основе волнового (голографического) преобразования данных гравитационного, магнитного и геотермического полей в пространственную 3-D модель этих полей в комплексе с геологическими и сейсмическими исследованиями. Приведены физические принципы, на которых базируется теория метода, и описаны методика и программный комплекс, реализующий метод. Приведены примеры применения голографического метода для изучения глубинного строения Земли, трассировки разрывных нарушений и поиска полезных ископаемых. Показаны перспективы применения данного подхода. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная методика при желании может быть успешно использована как для изучения глубинного строения Земли, так и для поисков различных месторождений полезных ископаемых. 

Ключевые слова: геофизическая голография, грави- и магниторазведка, аномалии гравитационного, магнитного и геотермического полей, комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов


(Представлено членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук І.М. Корчагіним)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Баньковський М., Гейхман А., Потапчук І., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021