Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.09

УДК 3.982.22:553.981.2:551.87

 

В. Гурбанов, E-mail: vaqifqurbanov@mail.ru; 

Н. Наріманов, E-mail: nariman.narimanov40@asoiu.edu.az; 

Г. Насібова, E-mail: gultar_nasibova_1@yahoo.com


Азербайджанський державний університет нафти і промисловості, пр. Азадлиг, 34, м. Баку, AZE1010, Азербайджан

 ВПЛИВ СТИСКАЛЬНИХ НАПРУГ У ПІВДЕННО-КАСПІЙСЬКІЙ МЕГАЗАПАДИНІ НА РОЗВИТОК І НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ЛОКАЛЬНИХ ПІДНЯТТІВ


У Південнокаспійській мегазападині (ПКМЗ) розглянуто такі структурні елементи: межиріччя Кури і Габирри, Абшеронський і Бакинський архіпелаги, Нижньокуринська западина і масив Годіна, що відрізняються геодинамічним і структурно-тектонічним розвитком, а також нафтогазоносністю. 

Для вирішення поставленого завдання було проаналізовано геодинамічний режим ПКМЗ, на основі складених автором геодинамічної схеми Центрального сегмента Середземноморського гірничо-складчастого пояса, схеми орієнтації стискальних напруг в НКВЗ і вперше розробленої методики їхньої якісної оцінки в межах структурних елементів шляхом складання карт ізоморф. Останні дозволяють визначити інтенсивність і характер поширення стискальних напруг, особливості їхнього впливу на складкоутворення, нафтогазогенерацію і формування скупчень вуглеводнів. 

Межиріччя Кури і Габирри розміщено на заході ПКЗ між близько розташованими Мало- і Великокавказською колізіями. Воно характеризується нафтогазоносними і перспективними субширотно орієнтованими лінійними складками, ускладненими діз'юнктивами і грязевулканізмом. Значення ізоліній карти ізоморф та їхня щільність свідчать про велику інтенсивність стискальних напруг північно-західної орієнтації. 

Абшеронський архіпелаг є західним елементом Абшероно-Прибалханської залишкової субдукції. Згідно з картою ізоморф з густою мережею ізоліній субширотної орієнтації архіпелаг ускладнений лінійною складчастістю, а також насувами, поперечними зрушеннями, грязевулканізмом, нафтогазоносністю і нафтогазопроявами, що свідчать про розвиток тут інтенсивних стискальних напруг. 

У Бакинському архіпелазі й Нижньокуринській западині (НКЗ) розвиток складок відбувався за напружень поздовжнього і поперечного вигинів. На картах ізоморф слабковиражена лінійність стискальних напруг очевидно пов'язана з формуванням між ними Західного борту ПКЗ у вигляді регіонального субмеридіонального підняття. Воно розвивалося під впливом стискальних напруг, що виникають під впливом північно-східного виступу Аравійської плити на Ірано-Афганську. НКЗ є сухопутним продовженням Бакинського архіпелагу. Її антиклінальні зони, регіональні розриви, грязевулканізм і нафтогазоносність мають продовження в останньому. 

Масив Годіна найсхідніший структурний елемент із розглянутих зі слабковідбитою складчатістю невстановленої перспективності. Ізолінії карти ізоморф не мають безпосереднього зв'язку з локальними підняттями, що свідчить про відсутність тут чітко виражених стискальних напруг. 

Проведений аналіз дозволив визначити ступінь розвитку стискальних напруг, їхній вплив на формування осадового розрізу, складкоутворення, грязевулканізм і нафтогазоносність розглянутих структурних елементів.

Ключові слова:  грязевулканізм, стискальні напруги, карти ізоморф, Абшеронський архіпелаг, нафта, газ


ВЛИЯНИЕ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ЮЖНОКАСПИЙСКОЙ МЕГАВПАДИНЕ НА РАЗВИТИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ ПОДНЯТИЙ


В Южнокаспийской мегавпадине (ЮКМВ) рассмотрены следующие структурные элементы: междуречье Куры и Габырры, Абшеронский и Бакинский архипелаги, Нижнекуринская впадина и массив Година, отличающиеся геодинамическим и структурно-тектоническим развитием, а также нефтегазоносностью. 

Для решения поставленной задачи был проанализирован геодинамический режим ЮКМВ на основе составленных автором геодинамической схемы Центрального сегмента Средиземноморского горно-складчатого пояса, схемы ориентации сжимающих напряжений в ЮКВ и впервые разработанной методики их качественной оценки в пределах структурных элементов путем составления карт изоморф. Последние позволяют определить интенсивность и характер распространения сжимающих напряжений, особенности их влияния на складкообразование, нефтегазогенерацию и формирование скоплений углеводородов. 

Междуречье Куры и Габырры находится на западе ЮКМВ между близко расположенными Мало- и Большекавказской коллизиями. Оно характеризуется нефтегазоносными и перспективными субширотно ориентированными линейными складками, осложненными дизъюнктивами и грязевулканизмом. Значения изолиний карты изоморф и их плотность свидетельствуют о большой интенсивности сжимающих напряжений северо-западной ориентации. 

Абшеронский архипелаг является западным элементом Абшероно-Прибалханской остаточной субдукции. Согласно карте изоморф с густой сетью изолиний субширотной ориентации архипелаг осложнен линейной складчатостью, а также надвигами, поперечными сдвигами, грязевулканизмом, нефтегазоносностью и нефтегазопроявлениями, свидетельствующими о развитии здесь интенсивных сжимающих напряжений. 

На Бакинском архипелаге и Нижнекуринской впадине (НКВ) развитие складок происходило при напряжениях продольного и поперечного изгибов. На картах изоморф слабовыраженная линейность сжимающих напряжений очевидно связана с формированием между ними Западного борта ЮКВ в виде регионального субмеридионального поднятия. Оно развивалось под влиянием сжимающих напряжений, возникающих под воздействием северо-восточного выступа Аравийской плиты на Ирано-Афганскую. НКВ является сухопутным продолжением Бакинского архипелага. Ее антиклинальные зоны, региональные разрывы, грязевулканизм и нефтегазоносность имеют продолжение в последнем. 

Массив Година самый восточный структурный элемент из рассмотренных со слабовыраженной отраженной складчатостью неустановленной перспективности. Изолинии карты изоморф не имеют непосредственной связи с локальными поднятиями, что свидетельствует об отсутствии здесь четко выраженных сжимающих напряжений. 

Проведенный анализ позволил определить степень развития сжимающих напряжений, их влияние на формирование осадочного разреза, складкообразование, грязевулканизм и нефтегазоносность рассмотренных структурных элементов.

Ключевые слова:   грязевулканизм, сжимающие напряжения, карты изоморф, Абшеронский архипелаг, нефть, газ


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : англійська© Gurbanov V., Narimanov N., Nasibova G., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021