Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.01 

УДК 504:551.468.4 (262.5)

 

В. Ємельянов1д-р геол.-мінерал. наук, чл.-кор. НАН України, E-mail: eva@nas.gov.ua;

O. Іванік2д-р геол. наук, проф., E-mail: om.ivanik@gmail.com;

Т. Кулага1, асп., E-mail: tatianakulaha@gmail.com; 

Є. Костючик1, асп., E-mail: jenyakostyuchik@ukr.net; 

А. Дроздова2, магистр, E-mail: angelica.drozdova@gmail.com


1Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, пров. Машинобудівний, 28, м. Київ, 03067, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЛИМАНІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ГЕОЕКОСИСТЕМИ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ


Причорноморські лимани – це унікальні природні утворення, які мають велике геоекологічне та рекреаційне значення. Незважаючи на їхню надзвичайну природну цінність, екологічний стан цих лиманів є майже критичним, що вимагає розробки дієвих заходів щодо їхнього збереження та відновлення геоекологічної рівноваги. На основі аналізу літературних і фондових матеріалів у статті систематизовано інформацію щодо історії досліджень лиманів північно-західного узбережжя Чорного моря. Визначено сучасний стан і проблемні ситуації у вивченні їхньої морфології, динаміки та режиму, підкреслено існуючі проблеми для кожного лиману. На основі проведених польових геолого-геоморфологічних досліджень і даних ДЗЗ охарактеризовано особливості гравітаційних геологічних процесів у межах узбережних зон, проаналізовано зміни морфології берегової лінії та площ лиманів протягом 2015–2020 рр., наведено сучасні гідрологічні характеристики й особливості екологічного стану цих лиманів. Визначено перспективні напрями подальших досліджень цих об'єктів. З метою збереження природної цінності лиманів для їхнього подальшого вивчення запропоновано геоекосистемний підхід і дослідження лиманів як унікальної перехідної зони між морем і суходолом (геоекотон). 

Ключові слова:  північно-західне узбережжя Чорного моря, лимани, антропогенне навантаження, геоекологічний підхід, геоекотон, ДЗЗ


ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧЕРНОМОРСКИХ ЛИМАНОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ГЕОЭКОСИСТЕМЫ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА


Причерноморские лиманы – уникальные природные образования, имеющие большое геоэкологическое и рекреационное значение. Несмотря на их чрезвычайную ценность, экологическая ситуация в пределах лиманов является критической, что требует разработки действенных мер по их сохранению и восстановлению геоэкологического равновесия. На основе анализа литературных и фондовых материалов в статье систематизирована информация об истории исследований лиманов северо-западного побережья Черного моря. Определено современное состояние и проблемные ситуации в изучении их морфологии, динамики и режима, подчеркнуты существующие проблемы для каждого лимана. На основе проведенных полевых геолого-геоморфологических исследований и данных ДЗЗ охарактеризованы особенности гравитационных геологических процессов в пределах прибрежных зон, проанализированы изменения морфологии береговой линии и площадей лиманов в течение 2015–2020 годов, приведены современные гидрологические характеристики и особенности экологического состояния этих лиманов. Определены перспективные направления дальнейших исследований этих объектов. С целью сохранения природной ценности лиманов для их дальнейшего изучения обоснован геосистемный подход к исследованию лиманов как уникальной переходной зоны между морем и сушей (геоэкотон).

Ключевые слова:   северо-западное побережье Черного моря, лиманы, антропогенная нагрузка, геоэкологический подход, геоэкотон, ДЗЗ


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол.-мінерал. наук, проф. М.М. Коржневим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Ємельянов В., Іванік O., Кулага Т., Костючик Є., Дроздова А., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021