Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.06

УДК 550.382.3+631.551.321

 

О. Круглов1канд. геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: alex_kruglov@ukr.net;

О. Меньшов2д-р геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: menshov.o@ukr.net;

В. Коляда1канд. сільгосп. наук, зав. лаб.; 

А. Ачасова1, канд. біол. наук, доц., ст. наук. співроб.;

О. Андреєва2, канд. геол. наук, наук. співроб., E-mail: andreeva_ea@ukr.net


1ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського", вул. Чайковська, 4, м. Харків, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСУВАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ТА АГРОХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ СХИЛОВИХ ЗЕМЕЛЬ


Підвищення темпів деградації ґрунтового покриву сільськогосподарських земель України викликає необхідність удосконалення системи їхнього обстеження. У першу чергу ідеться про підвищення точності визначень і підвищення щільності мережі опробувань. Для виконання цих завдань залучаються нові методи, передусім з арсеналу геофізики. Певні переваги несе комплексне їхнє застосування, науково обґрунтоване раціональне поєднання. Протягом останнього часу отримано оптимістичні результати застосування даних про магнітну сприйнятливість ґрунту для характеристики його агрономічних властивостей. У даному дослідженні показано результати комплексного застосування низки агрохімічних методів і визначень питомої магнітної сприйнятливості (MС) на прикладі чорнозему опідзоленого Харківського району Харківської області. Установлено можливості проведення розбраковки значень ґрунтових характеристик, виходячи з результатів визначення МС. Характер кореляції МС і вмісту гумусу дозволяють рекомендувати заміну більш вартісних визначень умісту гумусу на більш дешеві визначення МС. За основу в ході досліджень схилових земель рекомендується приймати інформацію про МС ґрунту як найбільш доступну, що коректно відображає просторовий розподіл основних показників еродованих земель: умісту гумусу та фізичної глини.

Ключові слова:  ґрунт, гумус, ерозія, комплексування, магнітна сприйнятливість


К ВОПРОСУ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И АГРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬ НА СКЛОНЕ


Ускорение темпов деградации почвенного покрова сельскохозяйственных земель Украины вызывает необходимость совершенствования системы их обследования. В первую очередь речь идет о повышении точности определений и плотности сети измерений. Для выполнения этих задач привлекаются новые методы, прежде всего из арсенала геофизики. Определенные преимущества несет комплексное их применение, научно обоснованное рациональное сочетание. В последнее время получены оптимистические результаты применения данных о магнитной восприимчивости почвы для характеристики агрономических свойств. В данном исследовании показаны результаты комплексного применения ряда агрохимических методов и определений удельной магнитной восприимчивости (МВ) на примере черноземов оподзоленных Харьковского района Харьковской области. Установлены возможности проведения розбраковки значений почвенных характеристик, исходя из результатов определения МВ. Характер корреляции МВ и содержания гумуса позволяет рекомендовать замену более дорогих определений содержания гумуса на более дешевые измерения МВ. За основу при исследованиях земель на склонах рекомендуется принимать информацию о МВ почвы как наиболее доступную информацию, которая корректно отражает пространственное распределение основных показателей эродированных земель: содержание гумуса и физической глины. 

Ключевые слова:   почва, гумус, эрозия, комплексирование, магнитная восприимчивость


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Круглов О., Меньшов О., Коляда В., Ачасова А., Андреєва О., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021