Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.05 

УДК 550.34.01

 

Д. Малицький1д-р фіз.-мат. наук, проф., E-mail: dmalytskyy@gmail.com,

В.Нікулін1,2д-р геол. наук, E-mail: valerijs.nikulins@lvgmc.lv


1Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, вул. Наукова, 3-б, м. Львів, 79060, Україна;

2Латвійський центр навколишнього середовища, геології та метеорології, м. Рига, LV-1091, Латвія

 МЕХАНІЗМ ВОГНИЩА ЛИТОВСЬКОГО ЗЕМЛЕТРУСУ НА ОСНОВІ ІНВЕРСІЇ ХВИЛЬОВИХ ФОРМ


Мета: Визначення механізму вогнища Литовського землетрусу (12.06.15, ML = 2,6) методом інверсії хвильових форм із використанням прямих хвиль і за даними обмеженої кількості станцій. 

Методика: Матричний метод використано для моделювання поширення сейсмічних хвиль у неоднорідному середовищі, який подано у вигляді горизонтально-шаруватої пружної структури. Отримані співвідношення для полів переміщень на вільній поверхні шаруватого півпростору використано для визначення тензора сейсмічного моменту шляхом виділення тільки прямих P- та S-хвиль. На основі розробленої методики для точкового джерела подається визначення сейсмічного тензора і, відповідно, механізму вогнища землетрусу. Таким чином, цей метод на основі розв'язання прямої задачі використано для інверсії спостережуваних сигналів для компонент тензора сейсмічного моменту. 

Результати: Подано розв'язання оберненої задачі щодо визначення механізму вогнища Литовського землетрусу (12.06.15, ML = 2,6) методом інверсії хвильових форм у випадку обмеженої кількості станцій. Фокальний механізм визначено за даними двох станцій – PABE, SLIТ і за даними трьох станцій – PABE, MTSE, SLIТ, які належать до Балтійської віртуальної сейсмологічної мережі BAVSEN (Baltic Virtual Seismic Network). 

Наукова новизна та практична значимість: Запропоновано використання методу інверсії хвильових форм для визначення механізмів вогнищ для подій, які відбуваються в регіонах з малою сейсмічністю, яким є Східно-Балтійський регіон. Запропоновано методику для визначення механізмів вогнищ за даними обмеженої кількості сейсмічних станцій. Визначений у роботі механізм вогнища Литовського землетрусу 12.06.15 може бути використаний для вивчення, дослідження та індентифікації відносно слабких сейсмічних подій на основі даних малої кількості станцій

Ключові слова:  матричний метод, метод інверсії хвильових форм, механізм вогнища землетрусу, тензор сейсмічного моменту, прямі P- та S-хвилі


МЕХАНИЗМ ОЧАГА ЛИТОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 12.06.15 НА ОСНОВАНИИ ИНВЕРСИИ ВОЛНОВЫХ ФОРМ


Цель: Определение механизма очага Литовского землетрясения 12.06.15 (t0 = 08:18:26.4; 55.52° N, 21.40° E; hs = 0.9 км.; ML = 2.6) методом инверсии волновых форм с использованием прямых волн и ограниченного количества станций. Методика: Матричный метод используется для моделирования распространения сейсмических волн в среде, моделируемой горизонтально-слоистой неоднородной упругой структурой. Получены соотношения волн смещения на свободной поверхности для определения сейсмического тензора с использованием только прямых P- и S-волн. Описано определение сейсмического тензора и механизма очага на основе разработанной методики для точечного источника. Таким образом, на основе прямого моделирования разработан численный метод инверсии наблюдаемых форм сигналов для компонентов тензора момента. Результаты: В статье представлен метод определения механизма очага землетрясения в Литве (12.06.15, ML = 2,6) путем инверсии формы волны с использованием ограниченного количества станций. Механизм очага определяется на основании данных: двух станций – PABE, SLIТ и трех станций – PABE, MTSE, SLIТ. Эти сейсмические станции являются частью BAVSEN (Балтийская виртуальная сейсмическая сеть). Научная новизна и практическая значимость: Представлен метод обращения тензора моментов для определения механизма очага событий с низкой сейсмичностью (Восточно-Балтийский регион – регион с низкой сейсмичностью). Механизм очага определяется с использованием данных ограниченного числа станций. Результаты определения механизма очага могут быть использованы для изучения сейсмичности для регионов с низкой сейсмичностью с использованием ограниченного количества станций.

Ключевые слова:   матричный метод, метод инверсии волновых форм, механизм очага землетрясения, тензор сейсмического момента, пряме P- и S-волны


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Малицький Д., Нікулін В., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021