Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.02 

УДК 55+551.22+552.3+552.163+550.8

 

О. Митрохин, д-р геол. наук, проф., E-mail: mitrokhin.a.v@ ukr.net


Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, Київ, 03022, Україна

 ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РАЙОНУ УКРАЇНСЬКОЇ АНТАРКТИЧНОЇ СТАНЦІЇ "АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ" ДО 1996 РОКУ


Автором складено хронологічний опис історії геологічних досліджень Берега Греяма та архіпелагу Вільгельма Західної Антарктики в часовому проміжку з 1819 по 1996 р. Визначається стан геологічної вивченості цього району на момент створення тут Української антарктичної станції "Академік Вернадський" (УАС). Робиться низка висновків стосовно: часової послідовності окремих досліджень і геологічної специфіки охоплених ними площ; умов проведення та особливостей організації польових робіт; достовірності результатів окремих геологічних зйомок; наявності територій недостатньо або зовсім неохоплених дослідженнями. З'ясовано, що всі рекогносцирувальні та геологозйомочні роботи в досліджуваному районі було виконано в 30–50 рр. ХХ ст. Середньомасштабна геологічна зйомка окремих ділянок Берега Греяма та прилеглих до них островів здійснювалась за несприятливих умов. Цим обумовлена фрагментарність складених геологічних карт і неоднорідна забезпеченість їх польовими спостереженнями. У зв'язку з поганою льодовою обстановкою та місцевими особливостями організації геологічних маршрутів численні затоки, які заглиблюються в Берег Греяма, а також його важкодосяжні внутрішні території залишилися зовсім невивченими. Так само не охоплено геолого-зйомочними роботами значну частину островів архіпелагу Вільгельма, особливо тих, що є віддаленими від судноплавних проток Лемер, Пенола та Грандідієр. Єдиною ділянкою, де було виконано великомасштабну геологічну зйомку, є Аргентинські острови. Наявна великомасштабна геологічна карта Аргентинських островів і схеми розчленування місцевих магматичних утворень мають низку суттєвих недоліків. Зокрема, на карту нанесено лише суто петрографічні дані. На ній відсутні елементи залягання порід, тектонічні деформації, зони постмагматичних змін, прояви рудної мінералізації. Просторова розповсюдженість головних петрографічних представників не завжди відповідає дійсності. Відносний вік окремих геологічних тіл недостатньо обґрунтований, а часом взагалі визначений помилково. Усе перелічене пояснює, чому рівень геологічної вивченості району на момент створення тут УАС лишався набагато гіршим порівняно із суміжними територіями.

Ключові слова:  геологія, Західна Антарктика, Берег Греяма, архіпелаг Вільгельма


ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЙОНА УКРАИНСКОЙ АНТАРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ "АКАДЕМИК ВЕРНАДСКИЙ" ДО 1996 ГОДА


Подготовлен хронологический очерк по истории геологических исследований Берега Греяма и архипелага Вильгельма Западной Антарктики для временного интервала с 1819 по 1996 г. Определяется состояние геологической изученности этого района на момент создания здесь Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" (УАС). Сделан ряд выводов относительно: временной последовательности отдельных исследований и геологической специфики охваченных ими площадей; условий проведения и особенностей организации полевых работ; достоверности результатов отдельных геологических съемок; наличия территорий недостаточно или совсем неохваченных исследованиями. Выяснено, что все рекогносцировочные и геолого-съемочные работы в районе исследований были выполнены в 30–50 гг. ХХ ст. Среднемасштабная геологическая съемка отдельных участков Берега Греяма и прилегающих к ним островов проводилась при неблагоприятных условиях. Это обусловило фрагментарность созданных геологических карт и неоднородную обеспеченность их полевыми наблюдениями. В связи с плохой ледовой обстановкой и местными особенностями организации геологических маршрутов многочисленные заливы, углубляющиеся в Берег Греяма, а также его труднодоступные внутренние территории остались совершенно неизученными. Также не охвачена геолого-съемочными работами значительная часть островов архипелага Вильгельма, особенно те из них, которые удалены от судоходных проливов Лемэр, Пенола и Грандидиер. Единственным участком, где была выполнена крупномасштабная геологическая съемка, являются Аргентинские острова. Имеющаяся в наличии крупномасштабная геологическая карта Аргентинских островов, а также схема расчленения местных магматических образований имеют ряд существенных недостатков. На карту нанесены лишь петрографические данные. На ней отсутствуют элементы залегания горных пород, тектонические деформации, зоны постмагматических изменений, проявления рудной минерализации. Пространственная распространенность главных петрографических представителей не всегда соответствует истинной. Относительный возраст отдельных геологических тел недостаточно обоснован, а иногда вообще определен ошибочно. Все перечисленное объясняет, почему уровень геологической изученности района на момент создания здесь УАС оставался намного худшим по сравнению со смежными территориями. 

Ключевые слова:   геология, Западная Антарктика, Берег Греяма, архипелаг Вильгельма


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Митрохин О., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021