Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.13 

УДК 351.865

 

С. Пасіка1, канд. юрид. наук, ст. наук. співроб., E-mail: ras3@i.ua; 

Д. Чомко2канд. геол. наук, доц., E-mail: Dimath@ukr.net; 

O. Опанасенко1, канд. юрид. наук, E-mail: tcherkasova@ukr.net; 

Д. Хомяков1, канд. юрид. наук, підполк., E-mail: dimas84@meta.ua; 

O. Скиба1, дослідник, E-mail: skyba@ukr.net; 

Р. Пасіка3, студ., E-mail: ras33@i.ua; 

O. Горбачук1, дослідник, E-mail: administrator.2@ukr.net


1Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вул. Ломоносова, 81, Київ, 03189, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна;

3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут права, вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИДОБУТКУ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН


Висвітлюються правові аспекти регулювання видобутку підземних вод для забезпечення потреб Збройних Сил України. Розглянуто та розкрито загальні тенденції видобутку підземних вод для забезпечення потреб військових частин. В умовах недостатнього ресурсного забезпечення, неефективної системи моніторингу довкілля та неефективного використання ресурсів у секторі безпеки та оборони досить актуальним є питання правового регулювання процесів видобутку підземних вод для забезпечення потреб Збройних Сил України як складової національної безпеки та оборони України. 

На сьогодні актуальною є проблема забезпечення водою віддалених військових частин, які не мають можливості під'єднатися до централізованої системи водопостачання і змушені використовувати свердловини для забезпечення потреб у водопостачанні. 

Проаналізувавши стан правового регулювання процесів видобутку підземних вод для забезпечення потреб Збройних Сил України, констатуємо, що існує ціла низка питань, які не врегульовані законодавством України, діють нормативноправові акти, які містять колізійні норми. 

Досягнення балансу соціальних, екологічних і економічних інтересів військових частин як складової національної безпеки та оборони України пов'язано з раціональним і збалансованим водоспоживанням і водокористуванням та є одним із пріоритетних напрямів в удосконаленні механізмів державного регулювання використання водно-ресурсного потенціалу України. Засобом реалізації даного напряму є розробка та здійснення узгоджених і взаємопов'язаних законодавчих, нормативних, організаційних, економічних, екологічних і технічних проектів і заходів щодо поліпшення якості водних ресурсів, їхнього раціонального та екологічно безпечного використання, збалансування господарських потреб у воді з ресурсними та екологічними можливостями водно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова:  національна безпека та оборона України, екологічна безпека, видобуток підземних вод, правове регулювання видобутку підземних вод, військова частина


ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕСОВ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ


В статье освещаются правовые аспекты регулирования добычи подземных вод для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. Рассмотрены и раскрыты общие тенденции добычи подземных вод для обеспечения нужд военных частей. В условиях недостаточного ресурсного обеспечения, неэффективной системы мониторинга окружающей среды и неэффективного использования ресурсов в секторе безопасности и обороны, весьма актуальным и востребованным является вопрос правового регулирования процессов добычи подземных вод для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, как составляющей национальной безопасности и обороны Украины. 

В настоящее время актуальна проблема обеспечения водой отдаленных воинских частей, которые не имеют возможности подключения к централизованной системе водоснабжения и вынуждены использовать скважины для обеспечения потребностей в водоснабжении. 

Проанализировав состояние правового регулирования процессов добычи подземных вод для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, констатируем, что существует целый ряд вопросов, которые не урегулированы законодательством Украины, действуют нормативно-правовые акты, содержащие коллизионные нормы. 

Достижение баланса социальных, экологических и экономических интересов воинских частей, как составляющих национальной безопасности и обороны Украины, связанных с рациональным и сбалансированным водопотреблением и водопользованием, является одним из приоритетных направлений в совершенствовании механизмов государственного регулирования использования водноресурсного потенциала Украины. Средством реализации данного направления является разработка и осуществление согласованных и взаимосвязанных законодательных, нормативных, организационных, экономических, экологических и технических проектов и мероприятий по улучшению качества водных ресурсов, их рационального и экологически безопасного использования, нахождение баланса хозяйственных потребностей в воде с ресурсными и экологическими возможностями водно-ресурсного потенциала.

Ключевые слова:   национальная безопасность и оборона Украины, экологическая безопасность, добыча подземных вод, правовое регулирование добычи подземных вод, военная часть


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Пасіка С., Чомко Д., Опанасенко O., Хомяков Д., Скиба O., Пасіка Р., Горбачук O., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021