Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.08 

УДК 553.91

 

Г. Рудько, д-р геол.-мінерал. наук, геогр. наук, техн. наук, проф., голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, E-mail: office@dkz.gov.ua 


Державна комісія України по запасах корисних копалин, вул. Ген. Алмазова (Кутузова), 18/7, кімн. 816, м. Київ, 01133, Україна

 ГЕОЛОГІЯ ГРАФІТОВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 


Видобуток графіту та його використання в різноманітних галузях виробництва і техніки відіграє значну роль в економіці багатьох країн світу. Відмінні характеристики графіту, який є однією із поширених у природі форм вуглецю (хороша електропровідність, низька твердість, стійкість до нагрівання і до впливу агресивних середовищ), широко використовуються вченими в різних наукових розробках. 

Після того, як у 2004 р. у журналі Science британськими дослідниками російського походження з Манчестерського університету А. Геймом і К. Новосьоловим була опублікована стаття про властивості першого дослідженого двовимірного кристалу графену, попит на графітові руди лише зростає і за деякими прогнозами до 2026 р. становитиме понад 400 млн дол США. 

Лускатий природний графіт можна застосовувати в нових технологіях, таких як графен, що сьогодні використовується в різних наукових розробках, а також під час виробництва літієво-іонних батарей, у паливних елементах, в установках з виробництва ядерної та сонячної енергії тощо. 

Коротко наведено геологічні умови Заваллівського графітового родовища, яке нині є основним джерелом графіту в Україні, та окреслено перспективи виявлених ділянок, що можуть стати додатковим резервом графітових руд. 

Значні прогнозні ресурси графіту нових родовищ, виявлених останнім часом на території України (Буртинське, Балахівське, Сачкінсько-Троїцьке, низка нових ділянок у районі Завалля), дають можливість не тільки підтримувати на належному рівні, а й за необхідності значно розширити існуючу мінерально-сировинну базу, завдяки чому Україна може стати одним із найбільших у світі постачальників графітової продукції. 

Графен має величезну механічну міцність і рекордно високу теплопровідність. Надзвичайно висока рухливість електронів у ньому робить графен перспективним матеріалом для використання в самих різних областях, зокрема, як майбутню основу наноелектроніки та можливу заміну кремнію в інтегральних мікросхемах. Наведено результати з використання унікальних властивостей графену.

Ключові слова:  графіт, графітові родовища, Заваллівське родовище, графен


ГЕОЛОГИЯ ГРАФИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ


Добыча графита и его использование в различных отраслях производства и техники играет значительную роль в экономике многих стран мира. Отличительные характеристики графита, который является одним из самых распространенных в природе форм углерода (хорошая электропроводность, низкая твердость, устойчивость к нагреванию и воздействию агрессивных сред) широко используются учеными в различных научных разработках. 

После того как в 2004 г. в журнале Science британскими исследователями российского происхождения из Манчестерского университета Андреем Геймом и Константином Новоселовым была опубликована статья о свойствах первого исследованного двухмерного кристалла графена, а также многочисленных исследований свойств нового материала, спрос на графитовые руды только увеличивается и по некоторым прогнозам до 2026 г. составит более 400 млн дол США. 

Чешуйчатый природный графит можно применять в новых технологиях, таких как графен, который сегодня используется в различных научных испытаниях, а также при производстве литиево-ионных батарей, в топливных элементах, в установках по производству ядерной и солнечной энергии. 

В работе кратко приведены геологические условия Завальевского графитового месторождения, которое сейчас является основным источником графита в Украине, и намечены перспективы выявленных участков, которые могут стать дополнительным резервом графитовых руд. 

Значительные прогнозные ресурсы графита новых месторождений, обнаруженных в последнее время на территории Украины (Буртынское, Балаховское, Сачкинско-Троицкое, ряд новых участков в районе Завалья), дают возможность не только поддерживать на должном уровне, но и при необходимости значительно расширить существующую минерально-сырьевую базу, благодаря чему Украина может стать одним из крупнейших в мире поставщиков графитовой продукции. 

Графен имеет огромную механическую прочность и рекордно высокую теплопроводность. Чрезвычайно высокая подвижность электронов в нем делает графен перспективным материалом для использования в самых различных областях, в частности, как будущую основу наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах. Приведены результаты по использованию уникальных свойств графена.

Ключевые слова:   графит, графитовые месторождения, Завальевское месторождение, графен


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол.-мінерал. наук, проф. В.М. Загнітком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Рудько Г., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021