Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.14

УДК 556.3: 551:681.3(477.5)

 

О. Шевченко1,, д-р геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: shevch62@gmail.com, 

Д. Хрущов2, , д-р геол. наук, проф., ст. наук. співроб., E-mail: khrushchov@hotmail.com


1Український гідрометеорологічний інститут НАН України та ДСНС України, пр. Науки, 37, м. Київ, 03028, Україна;

2Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55-б, м. Київ, 01054, Україна

 



ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ЗАОЩАДЛИВОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД. ІНФОГЕОФРЕЙМИ В ГІДРОГЕОЛОГІЇ


Розглянуто теоретичні засади інформаційного забезпечення геологорозвідувальних досліджень і робіт з використання та охорони підземних вод. Методологія інформаційного забезпечення ґрунтується на принципах цільової інфогеологічної структуризації геологічного середовища на базі традиційних прийомів формаційного аналізу з урахуванням гідрогеологічних (гідродинамічних і гідрохімічних) складових. Обговорюються перспективи впровадження системи фреймової організації геологічного середовища при інфогеологічному моделюванні. У прикладному сенсі дослідження зосереджуються на тій частині підземної гідросфери, що нині або на перспективу здатна забезпечувати потреби людства у питних, мінеральних, технічних, промислових, теплоенергетичних водах. Висунуто принципи поводження з підземними водними ресурсами, виходячи зі співвідношення відновлюваної природної (динамічні ресурси, які становлять переважну частку відкритих гідродинамічних систем у зоні інтенсивного водообміну), відновлюваної техногенної (штучні або порушені ресурси) і невідновлюваної складових (ємнісні запаси, що мають перевагу в закритих і напівзакритих структурах). Відповідно до цього під час експлуатації родовищ слід дотримуватися не лише розрахункового значення допустимого зниження рівня, а й "допустимого балансу" підземних вод. Пропонується також визначати та узгоджувати між собою межі родовищ і граничні умови області фільтрації. Останні мають відповідати не лише за формування дебітів водозаборів, але й демонструвати ступінь гідродинамічної, гідрохімічної, геологічної захищеності та ризик кількісного і якісного виснаження. Видобуток підземних вод необхідно врівноважувати відновленням їхніх запасів, чого можна досягти комбінованим почерговим водокористуванням поверхневих і підземних водних джерел, створенням інфільтраційних басейнів тощо. На цій концептуальній основі запропоновано систему інформаційного забезпечення досліджень і робіт з використання та охорони підземних вод (ІЗДРВОПВ).

Ключові слова:  підземна гідросфера, інфогідрогеофрейм, підземні води, ресурси, запаси, баланс, інформаційне забезпечення, надрокористування, водозабори, охорона, якість води, методологія, моделі, клімат


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. ИНФОГЕОФРЕЙМЫ В ГИДРОГЕОЛОГИИ


Рассмотрены теоретические основы информационного обеспечения геологоразведочных иссле-дований и работ по использованию и охране подземных вод. Методология информационного обеспечения основывается на принципах целевого инфогеологического структурирования геологической среды на базе традиционных приемов формационного анализа с учетом гидрогеологических (гидродинамических и гидрохимических) составляющих. Обсуждаются перспективы внедрения системы фреймовой организации геологической среды при инфогеологическом моделировании. В прикладном смысле исследования сосредоточены на той части подземной гидросферы, которая в настоящее время или в перспективе способна обеспечивать потребности человечества в питьевых, минеральных, технических, промышленных и теплоэнергетических водах. Выдвинуты принципы обращения с подземными водными ресурсами, исходя из соотношения возобновляемой природной (динамические ресурсы), возобновляемой техногенной (искусственные ресурсы) и невозобновляемой составляющих (емкостные запасы, преобладающие в закрытых и полузакрытых структурах). Во время эксплуатации месторождений следует придерживаться не только расчетных значений допустимого понижения уровня, но и "допустимого баланса" подземных вод. Предлагается также определять и согласовывать между собой границы месторождений и граничные условия. Последние должны отвечать не только за формирование дебитов водозаборов, но и демонстрировать степень гидродинамической, гидрохимической, геологической защищенности и риск количественного и качественного истощения. Добычу подземных вод необходимо уравновешивать восстановлением их запасов, чего можно достичь комбинированным поочередным водопользованием поверхностных и подземных источников воды, созданием инфильтрационных бассейнов и т. п. На этой концептуальной основе предложена система информационного обеспечения исследований и работ по использованию и охране подземных вод, которая в перспективе должна быть максимально приближена к мировым стандартам.

Ключевые слова: подземная гидросфера, геологическая среда, подземные воды, ресурсы, запасы, информационное обеспечение, недропользование, водозаборы, охрана, качество воды, методология, модели


(Представлено членом редакційної колегії д-ром техн. наук, проф. В.І. Зацерковним)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська



© Шевченко О., Хрущов Д., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021