Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.03 

УДК [561:551.763] (477.7)

 

О. Шевчук1канд. геол. наук, пров. наук. співроб., E-mail: hshevchuk@ukr.net,

Д. Пустовойтова2студ., E-mail: jamm3782@gmail.com


1Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55 б, м. Київ, 01601, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 СТРАТИФІКАЦІЯ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ РОЗРІЗУ СВЕРДЛОВИНИ № 29 – ЗАХІДНО-ОКТЯБРСЬКОЇ (КАРКІНІТСЬКО-ПІВНІЧНОКРИМСЬКИЙ ПРОГИН) ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ


Каркінітсько-Північнокримський прогин є перспективним регіоном України щодо пошуків вуглеводнів, а одним із головних нафтогазоносних комплексів є крейдовий. Тому важливо і необхідно детальне біостратиграфічне розчленування крейдових відкладів, що є основою для подальших пошукових робіт і для кореляції досліджених крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримськогой прогину з одновіковим відкладами суміжних регіонів. Особливо проблемною для розчленування і кореляції є слабодосліджена неокомська товща. За результатами вивчення мікрофітофосилій проведено стратифікацію крейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину на прикладі опорної свердловини № 29 – Західно-Октябрської. Виділено чотири спорово-пилкові комплекси: баремський, аптський, альбський та сеноманський. На досліджуваній території вперше проведено розчленування крейдових порід за систематичним складом диноцист, а також доповнена палеонтологічна характеристика відкладів за іншими групам мікрофосилій – спори та пилок вищих рослин, рештки зелених водоростей, акритархи та мікрофорамініфери

Ключові слова:  біостратиграфія, диноцисти, спорово-пилкові комплекси, крейдові відклади, Каркінітсько-Північнокримський прогин


СТРАТИФИКАЦИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА СКВАЖИНЫ № 29 – ЗАПАДНООКТЯБРЬСКОЙ (КАРКИНИТСКО-СЕВЕРОКРЫМСКИЙ ПРОГИБ) ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ


Каркинитско-Северокрымский прогиб – перспективный регион Украины для поиска углеводородов, где один из главных нефтегазоносных комплексов – меловой. Поэтому важным и необходимым является детальное биостратиграфическое расчленение меловых отложений, которые служат основой для дальнейших поисковых работ и для корреляции исследованных меловых отложений Каркинитско-Серерокрымского прогиба с одновозрастными отложениями смежных регионов. Особенно проблемной для расчленения и корреляции является плохо исследованая неокомская толща. По результатам изучения микрофитофоссилий проведено стратификацию меловых отложений Каркинитско-Северокрымского прогиба на примере опорной скважины № 29 – Западнооктябрьской. Выделены четыре спорово-пыльцевых комплекса: баремский, аптский, альбский и сеноманский. На исследуемой территории впервые проведено расчленение меловых пород по систематическому составу диноцист, а также дополнена палеонтологическая характеристика отложений по другим группам микрофоссилий – споры и пыльца высших растений, остатки зеленых водорослей, акритархи и микрофораминиферы

Ключевые слова:   биостратиграфия, диноцисты, спорово-пыльцевые комплексы, меловые отложения, Каркинитско-Северокрымский прогиб


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.В. Огарем)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Шевчук О., Пустовойтова Д., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021