Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.11 

УДК 552.13; 553.495

 

В. Сидорчук1,, пров. інж., E-mail: sydvit@gmail.com, 

В. Загнітко2, д-р геол.-мінерал. наук, проф., E-mail: zagnitkow@i.ua


1Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Пр. Акад. Палладіна, 34, м. Київ, 03680, Україна;

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ УРАНОВОГО ЗРУДЕНІННЯ В МЕЖАХ ТЕРЕЙНУ ТАЗІАСТ-ТІДЖІРІТ, РЕГІБАТСЬКИЙ ЩИТ


Регібатський щит є територією активної розвідки урану і за останні десятиліття в його межах було відкрито близько 80 рудопроявів. Дослідження проводились у межах терейну Тазіаст-Тіджіріт, що являє собою північно-західну частину архейського блока Регібатського щита. Породи даного терейну мають мезоархейський вік. Основними типами порід є мігматити, гнейси та амфіболіти, зеленокам'яні асоціації, інтрузії гранітоїдів і прояви пегматитів. 

Для виконання лабораторних досліджень з корінних порід терейну Тазіаст-Тіджіріт були відібрані зразки пегматитів, гранітоїдів, залізистих кварцитів і пухких порід, які виявляли підвищений радіаційний фон після проведення наземної радіометричної зйомки. У ході роботи було застосовано такі види лабораторних досліджень: 1) спектральний аналіз лазеролюмінісцентним методом для визначення вмісту урану в пробах; 2) атомно-емісійний спектральний аналіз для оціночного визначення концентрацій хімічних елементів у пробах; 3) рентген-флуоресцентний аналіз для визначення хімічного складу проб та елементів-домішок; 4) рентгеноспектральний (мікрозондовий) аналіз для визначення морфології зерен та елементного складу уранових мінералів. 

Серед порід терейну Тазіаст-Тіджіріт підвищений вміст урану було виявлено в таких асоціаціях порід: пегматити та гранітоїди; залізисті кварцити в межах залізо-кремнистої формації; калькрети в осадових породах чохла. 

За результатами польових і лабораторних досліджень було встановлено особливості локалізації уранової мінералізації в калькретах ділянки Оум-Деруа. Було простежено основні геологічні та фізико-хімічні умови формування, необхідні для утворення уранового зруденіння калькретового типу в межах регіону досліджень. 

Установлено, що гранітоїди та пегматити могли бути джерелом урану для формування рудної мінералізації в осадових формаціях, наприклад у піщаних і калькретових. Останні досить активно вивчаються і видобуваються у світі, зокрема і в межах Регібатського щита. 

Одержані результати свідчать про високий потенціал терейну Тазіаст-Тіджіріт для пошуку та розвідки нових уранових рудопроявів.

Ключові слова:  уранове зруденіння, гранітоїди, пегматити, калькрети, Регібатський щит


ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ УРАНОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРЕЙНА ТАЗИАСТ-ТИДЖИРИТ, РЕГИБАТСКИЙ ЩИТ


Регибатский щит является территорией активной разведки урана, и за последние десятилетия в его пределах было открыто около 80 рудопроявлений. Исследования проводились в пределах террейна Тазиаст-Тиджирит, который представляет собой северозападную часть архейского блока Регибатского щита. Породы данного террейна имеют мезоархейский возраст. Основными типами пород являются мигматиты, гнейсы и амфиболиты, зеленокаменные ассоциации, интрузии гранитоидов и проявления пегматитов. 

Для выполнения лабораторных исследований из коренных пород террейна Тазиаст-Тиджирит были отобраны образцы пегматитов, гранитоидов, железистых кварцитов и рыхлых отложений, которые имели повышенный радиационный фон по результатам наземной радиометрической съемки. В ходе работы были использованы следующие виды лабораторных исследований: 1) спектральный анализ лазеро-люминисцентным методом для определения содержания урана в пробах; 2) атомно-эмиссионный спектральный анализ для оценочного определения концентраций химических элементов в пробах; 3) рентген-флуоресцентный анализ для определения химического состава проб и элементов-примесей; 4) рентгеноспектральный (микрозондовый) анализ для определения морфологии зерен и элементного состава урановых минералов. 

Среди пород террейна Тазиаст-Тиджирит повышенное содержание урана было обнаружено в следующих ассоциациях пород: пегматиты и гранитоиды; железистые кварциты в пределах железо-кремнистой формации; калькреты в осадочных породах чехла. 

По результатам полевых и лабораторных исследований были определены особенности локализации урановой минерализации в калькретах участка Оум-Деруа. Были прослежены основные геологические и физико-химические условия формирования, необходимые для образования уранового оруденения калькретового типа в пределах региона исследований. 

Установлено, что гранитоиды и пегматиты могли быть источником урана, необходимого для формирования урановой минерализации в осадочных формациях, например песчаных и калькретовых. Последние довольно активно изучаются и добываются в мире, в частности, в пределах Регибатского щита. 

Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале террейна Тазиаст-Тиджирит для поиска и разведки новых урановых рудопроявлений.

Ключевые слова:   урановое оруденение, гранитоиды, пегматиты, калькреты, Регибатский щит


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) 


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Сидорчук В., Загнітко В., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021