Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.12

УДК 552.556

 

І. Тагієв, канд. геол.-мінерал. наук, доц., E-mail: taghiyev.islam@gmail.com; 

В. Керімов, канд. геол.-мінерал. наук, доц., E-mail: vagifkerimov1968@gmail.com; 

Д. Шариф, ст. викл., E-mail: sherifov.1958@mail.ru


Азербайджанський індустріальний і нафтовий університет, пр. Азадлиг, 20, м. Баку, Az 1101, Азербайджан

 ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ МАСИВІВ ВЕЛИКОГО, МАЛОГО КАВКАЗУ І ТАЛИША (АЗЕРБАЙДЖАН) З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ


Багато хто вважає, що кліматичні моделі й передбачення носять імовірнісний характер. Зміни клімату глобальні, вони відбуваються повсюдно на нашій планеті й стосуються кожної держави, незалежно, на якій відстані вони розташовані одна від одної. Великий вплив на формування клімату Азербайджанської республіки мають Каспійське море і гірські масиви. Глобальне потепління призводить до різкої зміни гідрологічних і гідрогеологічних умов, що впливає на запаси і фізико-хімічні властивості підземних водних ресурсів. 

Характеристика кліматичних зон показує їхній тісний зв'язок з характером рельєфу та гіпсометричним становищем місцевості над рівнем моря. Випадання опадів в основному відбувається в холодне півріччя у вигляді снігу, танення якого стає причиною бурхливих весняних повеней на річках, високої випаровуваності й достатньої відносної зволоженості. У зв'язку із цим є важливим уточнення впливу рельєфу і близькості Каспійського моря на відмінності в розподілі температури повітря, атмосферних опадів та інших елементів клімату. 

Ґрунтові води в межах Великого, Малого Кавказу і Талиша мають повсюдне поширення на території республіки. На Великому Кавказі вони в основному приурочені до галечників Кусарської свити (QIV). У межах Каспійської, Хазарської, Бакинської й Кусарської світ глинисті прошарки поділяють загальний потік ґрунтових вод на кілька горизонтів напірних вод. Така ж закономірність спостерігається на Малому Кавказі й Талиші. 

Збільшення середньої глобальної температури викликає різні побічні ефекти, підйом або зниження рівня води, збільшує частоту екстремальних погодних явищ, що в кінцевому результаті впливає на всі елементи гідрологічної річкової системи і на підраховані промислові запаси підземних вод. З цією метою видається важливим вивчення змін клімату, характеру розподілу опадів, вегетаційного періоду рослин, водневого показника рН та ін. Однією з головних причин посилення парникового ефекту, що сприяє глобальному потеплінню, є збезлісення, що негативно впливає на кругообіг води, припинення процесу транспірації. Тому необхідна активна участь у процесі зниження викидів СО2, у збільшенні лісових масивів, зниженні забруднення водних ресурсів, а також перехід на нетрадиційні поновлювані сонячну і вітрову енергії, упровадження альтернативної енергії родовищ термальних вод.

Ключові слова:  зміна клімату, Малий Кавказ, Талиська зона, Каспійське море, гідрогеологічні масиви, мінеральні води, гірські масиви, джерела


ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАССИВОВ БОЛЬШОГО, МАЛОГО КАВКАЗА И ТАЛЫША (АЗЕРБАЙДЖАН) С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 


Многие считают, что климатические модели и предсказания носят вероятностный характер. Изменения климата глобальны, они происходят повсеместно на нашей планете и касаются каждого государства, не зависимо от того, на каком расстоянии они находятся друг от друга. Большое влияние на формирование климата Азербайджанской республики оказывают Каспийское море и горные массивы. Глобальное потепление приводит к резкому изменению гидрологических и гидрогеологических условий, влияющих на запасы и физико-химические свойства подземных водных ресурсов. 

Характеристика климатических зон показывает их тесную связь с характером рельефа и с гипсометрическим положением местности над уровнем моря. Выпадение осадков в основном происходит в холодное полугодие в виде снега, таяние которого становится причиной бурных весенних половодий на реках, высокой испаряемости и достаточной относительной увлажненности. В этой связи представляется важным уточнение влияния рельефа и близости Каспийского моря на различия в распределении температуры воздуха, атмосферных осадков и других элементов климата. 

Грунтовые воды в пределах Большого, Малого Кавказа и Талыша имеют повсеместное распространение на территории республики. На Большом Кавказе они в основном приурочены к галечникам Кусарской свиты (QIV). В пределах Хвалынской, Хазарской, Бакинской и Кусарской свит глинистые прослои разделяют общий поток грунтовых вод на несколько горизонтов напорных вод. Такая же закономерность наблюдается на Малом Кавказе и Талыше. 

Увеличение средней глобальной температуры вызывает различные побочные эффекты, подъем или снижение уровня воды, увеличивает частоту экстремальных погодных явлений, что в конечном итоге влияет на все элементы гидрологической речной системы и на подсчитанные промышленные запасы подземных вод. С этой целью представляется важным изучение изменения климата, характера распределения осадков, вегетационного периода растений, водородного показателя рН и др. 

Одной из главных причин усиления парникового эффекта, способствующего глобальному потеплению, является обезлесение, негативно влияющее на круговорот воды, прекращение процесса транспирации. Поэтому необходимо активное участие в процессе снижения выбросов СО2, в увеличении лесных массивов, снижении загрязнения водных ресурсов, а также переход на нетрадиционные виды энергии: солнечную и ветровую, внедрение альтернативной энергии месторождений термальных вод.

Ключевые слова:  изменение климата, Малый Кавказ, Талышская зона, Каспийское море, гидрогеологические массивы, минеральные воды, горные массивы, родники


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.Є. Кошляковим)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : російська© Тагиев И., Керимов В., Шарифов Д., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021