Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ISSN 1728–2713

ГЕОЛОГІЯ 3(94)/2021


DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2713.94.04 

УДК 550.8.056

 

С. Вижва, д-р геол. наук, проф., E-mail: s.vyzhva@knu.ua; 

В. Онищук, канд. геол. наук, доц., E-mail: viktor.onyshchuk@ knu.ua; 

І. Онищук, канд. геол. наук, ст. наук. співроб., E-mail: oivan1@ukr.net; 

М. Рева, канд. фіз.-мат. наук, доц., E-mail: mvreva@gmail.com; 

О. Шабатура, канд. геол. наук, E-mail: dard@ukr.net


Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ "Інститут геології", вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНІ ПАРАМЕТРИ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД ПІВНІЧНОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ


Присвячено результатам дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей ущільнених порід (алевролітів, низькопористих пісковиків) північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Мета досліджень – вивчення петрофізичних параметрів ущільнених порід-колекторів як основи комплексного аналізу їхніх фізичних властивостей. Дослідженню підлягали такі фільтраційно-ємнісні характеристики зразків порід, як коефіцієнт відкритої та ефективної пористості, коефіцієнт проникності та коефіцієнт залишкового водонасичення. На основі капілярометричних досліджень виконана оцінка структури пустотного простору порід. Вивчався також зв'язок густини порід з їхньою пористістю. Дослідження пористості виконувалося в атмосферних і пластових умовах. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив отримати низку емпіричних залежностей між фільтраційно-ємнісними параметрами досліджених порід − густиною, коефіцієнтом пористості, коефіцієнтом ефективної пористості та коефіцієнтом залишкового водонасичення. Ці залежності можуть бути використані у процесі інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин і моделюванні фільтраційно-ємнісних параметрів ущільнених порід-колекторів північної прибортової зони ДДЗ.  

Ключові слова:  пісковики, алевроліти, фільтраційно-ємнісні параметри, густина, пористість, проникність, залишкове водонасичення, кореляційні залежності


ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПЛОТНЕННЫХ ПОРОД СЕВЕРНОЙ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ


Посвящено результатам исследования фильтрационно-емкостных свойств уплотненных пород (алевролитов, низкопористых песчаников) северной прибортової зоны Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). Цель исследований заключалась в изучении петрофизических параметров уплотненных пород-коллекторов, как основы комплексного анализа их физических свойств. Исследованию подлежали такие фильтрационно-емкостные характеристики образцов пород, как коэффициенты открытой и эффективной пористости, коэффициент проницаемости и коэффициент остаточного водонасыщения. На основе капиллярометрических исследований выполнена оценка структуры пустотного пространства пород. Изучалась также связь плотности пород с их пористостью. Исследование пористости выполнялось в атмосферных и пластовых условиях. 

Проведенный корреляционный анализ позволил получить ряд эмпирических зависимостей между фильтрационно-емкостными параметрами исследованных пород – плотностью, коэффициентом пористости, коэффициентом эффективной пористости и коэффициентом остаточного водонасыщения. Эти зависимости могут быть использованы при интерпретации данных геофизических исследований скважин и моделировании фильтрационно-емкостных параметров уплотненных пород-коллекторов северной прибортовой зоны ДДЗ.  

Ключевые слова:   песчаники, алевролиты, фильтрационно-емкостные параметры, плотность, пористость, проницаемость, остаточное водонасыщение, корреляционные зависимости


(Представлено членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. М.І. Орлюком)


Engl. [Abstract]

 PDF [Текст] - Мова статті : українська© Вижва С., Онищук В., Онищук І., Рева М., Шабатура О., 2021

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2021