Login:
Password:

Forgot your password?
Register

Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv
GEOLOGY


Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology, 2013/2(61)
CONTENTS
GENERAL AND HISTORICAL GEOLOGY
Shevchuk V., Ivanik O., Tsybulska O. Negative influence of debris flows on the functioning of natural and industrial systems and evaluation of debris flow hazard of tributary streams of different order within Mokryanka and Brusturianka
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Zhabina N., Anikeyeva O.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Popova L.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Tustanovska L.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Andriets T.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
GEOPHYSICS
Vyzhva S., Onyshchuk D., Onyshchuk V.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Malytskyy D., Pavlova A.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Khomenko R., Bondar K., Popov S.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
MINERAL RESOURCES
Lyzhachenko N., Nikolaevskyj V.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Antakov I.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
HYDROGEOLOGY, ENGENEERING AND ECOLOGICAL GEOLOGY
Shevchenko O., Korneienko S., Dihtiaruk O.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Dyniak O.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
GEOLOGICAL INFORMATICS
Vyzhva S., Prodaivoda G., Virshilo I., Kozionova O.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Zakchariy N., Polinovskyi V.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Lavrenyuk Ì.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
Vyzhva Z.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]
ECONOMICAL GEOLOGY
Kurylo M., Bondar Y.
Abs[Eng], [Ukr], [Rus]