УДК 091+504+550+551+552+624
Присвячено 150-річчю від дня народження академіка Володимира Вернадського. Наведено резуль-
тати геологічних, стратиграфічних, палеонтологічних, гідрогеологічних, геофізичних, геоінформацій-
них та філософських досліджень викладачів та наукових співробітників Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.
Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів.