УДК 550.83:552.1:537
С. Вижва, д-р геол. наук, проф. E-mail: vsa@univ.kiev.ua,
Д. Онищук, асп. E-mail: boenerges@ukr.net,
М. Рева, канд. фіз.-мат. наук, доц. E-mail: mvreva@gmail.com,
В. Онищук, канд. геол. наук, асист. E-mail: vitus16@ukr.net Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
КОМПЛЕКСНІ ПЕТРОЕЛЕКТРИЧНІ МОДЕЛІ ВАПНЯКІВ ДЕВОНУ
ТА ПІСКОВИКІВ КЕМБРІЮ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ПЛОЩІ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М. Корчагіним)В статті розглядаються результати та особливості методики петроелектричних досліджень при вивченні складнопо-
будованих карбонатних та теригенних колекторів. Наведені результати визначення електричних параметрів та їх зв'язок з
ємнісними властивостями вапняків девону та пісковиків кембрію Добротвірської площі Волино-Поділля. Метою проведених
досліджень була розробка та створення петроелектричних моделей порід-колекторів, як основи комплексного аналізу їх еле-ктричних параметрів та зв'язків з ємнісно-фільтраційними властивостями. Відомості про питомий електричний опір порід-
колекторів використовуються для уточнення меж його зміни для окремих типів і груп порід; виділення окремих стратигра-фічних горизонтів, розрізів та фацій; встановлення характеру його залежності від мінерального складу, структури порового простору, співвідношення фаз речовини, частоти і напруженості електричного поля; виявлення характеру зміни електрич-ного опору при епігенетичному перетворенні та метаморфічних змінах гірських порід. Матеріали лабораторних досліджень
питомого електричного опору порід використовуються при інтерпретації результатів електрометричних методів дослі-
джень свердловин та польової електророзвідки. Комплекс петрофізичних лабораторних досліджень включав визначення: гу-
стини досліджених порід (сухих та насичених моделлю пластової води); відкритої пористості (методами насичення азотом та моделлю пластової води); коефіцієнта залишкового водонасичення (методом центрифугування); проникності (методом стаціонарної фільтрації азоту); інтервального часу (швидкості повздовжніх пружних хвиль) та питомого електричного опо-ру. В процесі лабораторних робіт визначався питомий електричний опір зразків порід при різних умовах (сухі, неповністю та повністю насичені розчином-імітатором пластового флюїду) в атмосферних умовах, а також в умовах наближених до плас-тових. В результаті виконаних лабораторних досліджень вивчені петроелектричні параметри пісковиків кембрію та вапняків
девону Добротвірської перспективної площі, встановлені емпіричні кореляційні залежності між петроелектричними параме-трами та ємкісно-фільтраційними властивостями досліджених порід, що слугують основою геологічної інтерпретації гео-фізичних даних. Ці залежності апроксимуються у більшості випадків степеневою функцією. Аналіз наведених даних свідчить
про те, що електрометричні методи є потужним засобом як лабораторних так і польових досліджень, досить ефективні і надають широку та цінну інформацію про властивості порід.
Ключові слова: дослідження керну, фільтраційно-ємнісні параметри, електричні параметри, поровий простір, кореля-ційні залежності, пісковик, вапняк, пористість, електричний опір, тиск, проникність, петроелектричні параметри.