УДК (528.8.04:551.243):001.8 О. Азімов, д-р геол. наук, ст. наук. співроб., пров. наук. співроб.
E-mail: azimov@casre.kiev.ua
Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної Академії Наук України,
вул. Олеся Гончара, 55-б, м. Київ, МСП, 01601 Україна
ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУДОВИ
ЗЕМНОЇ КОРИ ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ
Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком)У статті з феноменологічних позицій концептуально охарактеризовано п'ять основних (або фундаментальних) прин-ципів, на яких базується методологія дослідження особливостей будови земної кори на підставі використання дистанцій-
них аерокосмічних технологій. Головний (перший) принцип стосується усвідомлення процесу одночасної взаємодії (параґе-незу) фізичних сил протилежного спрямування. Це сили притягання і відмінні від них сили відштовхування. Другий принцип полягає у визначенні двох груп геологічних рушійних сил (внутрішніх і зовнішніх) у виникненні та роз-витку структур літосфери. Третій принцип застосування матеріалів аерокосмічних зйомок у геологічних цілях базується
на позиціях існування в літосфері поряд з пластичними (квазіпластичними) – крихких (квазікрихких) деформацій гірських порід. Четвертий принцип стверджує існування активних процесів перманентно-перервного енергомасообміну в природ-
них геосистемах планети, як проявів особливостей існування і форм руху матерії.
П'ятий принцип констатує, що специфічні сучасні ландшафти та притаманні їм аномалії, будучи геоіндикаторами
внутрішньої структури геологічного субстрату і пов'язаних з ним енергомасообмінних процесів, диференціюються за
спектральними характеристиками відбитого, розсіяного, поглинутого й емітерного електромагнітного випромінювання
в різних діапазонах хвиль. Як наслідок, вони розрізнюються за цими характеристиками, а також можуть бути відображе-
ними і розпізнаними на даних дистанційних аерокосмічних знімань.
Ключові слова: методологія, земна кора, геологічні рушійні сили, дистанційне зондування Землі, ландшафтні гео-
індикатори.