Азіз Амджаді, асп.,
кафедра гідрогеології, геолого-географічний факультет,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
пл. Свободи, 4, м. Харків, Україна
Д. Чомко, канд. геол. наук, доц.,
E-mail: Chomko@univ.kiev,ua,
кафедра гідрогеології та інженерної геології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Геологічний факультет, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна
ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ДІЛЯНОК ГРУНТОВИХ ВОД ІЗ ПОДІБНИМ
ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ В ШИРАЗЬКІЙ І ХОРАМАБАДСЬКІЙ МІЖГІРСЬКИХ ВПАДИНАХ ІРАНУ
Ґрунтові води Ширазськой міжгірської западини широко використовуються як для водопостачання, так і для поливу сільськогос-
подарських культур, в промисловості та інших цілей. Нині планується ширше використовувати і ґрунтові води Хоррамабадської за-
падини.
Виділення на великих територіях ділянок ґрунтових вод зі схожим хімічним складом з використанням великої кількості хімічних
елементів і з'єднань (10 і більше) є важким завданням. При цьому хімічний склад підземних вод є кінцевим продуктом дії не однієї, а цілої сукупності природних і техногенних процесів.
Вплив цих процесів в підземних водах позначається на взаємозв'язаній зміні вмісту хімічних компонентів і на характері зв'язків між
ними. Проте, ці зв'язки в спостережуваних компонентах підземних вод в "чистому вигляді" не зберігаються і фактично є кінцевим
результатом дії усієї сукупності процесів. Нами запропонований новий спосіб, який базується на використанні кластерного аналізу.
Застосування цього аналізу дозволяє знаходити в різних районах і ділянках ґрунтові води з схожим хімічним складом. Це дозволить
виявити подібність або відмінність умов живлення і розвантаження, процесів, що визначають формування хімічного складу ґрунто-
вих вод, їх можливого забруднення і виснаження, розробити заходи по їх збереженню. Метод випробуваний при дослідженні хімічного
складу ґрунтових вод Ширазської та Хоррамабадської міжгірських западин Ірану.
За результатами кластерного аналізу першої матриці (Ширазська міжгірська западина) і другої матриці (Хоррамабадська міжгірсь-ка западина) побудовані діаграми відстаней об'єднання по кроках і, власне, самі дендрограми. Після обробки результатів кластерного аналізу зроблені наступні основні висновки: 1. у Ширазській міжгірській западині нами ви-
ділені три ділянки ґрунтових вод дуже близького хімічного складу, що відносяться до першого кластеру, дві ділянки -до другого кла-
стеру, три -до третього, два -четвертого і один -до п'ятого кластеру; 2. у Хоррамабадській міжгірській западині нами виділена дві
ділянки ґрунтових вод дуже близького хімічного складу, що відносяться до першого кластеру, три -до другого, два -до третього,
чотири до четвертого і по одному до п'ятого і шостого кластерів; 3. при виявленні будь-якої зміни хімічного складу ґрунтових вод в
Ширазській міжгірській западині можна судити про аналогічні зміни і в Хорамабадській западині і навпаки; 4. цим методом можна корис-
туватися для районування ґрунтових вод за хімічним складом.
Ключові слова: Іран, Ширазька і Хорамабадська міжгірьскі впадини, ділянка, ґрунтові води, подібний хімічний склад, кластерний аналіз.