УДК 54.057+54.31+577.1
І. Герасимець, студ. E-mail: Herasimets@i.ua, тел.: +38096 642 33 28;
О. Петренко, студ. E-mail: Ksuha_Petrenko@ukr.net, тел.: +38097 664 31 83;
Т. Савченко, студ. E-mail: Konfetka-t.s@ukr.net, тел.: +38068 034 17 10 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
Ю. Карданець, асп., О. Гречанівський, ст. наук. співроб., Н. Дудченко, ст. наук. співроб. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України, пр. Паладіна, 34, м. Київ-142, Україна, 03680
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ СИНТЕТИЧНИХ АНАЛОГІВ БІОГЕННОГО МАГНЕТИТУ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.В. Митрохиним)Стаття присвячена дослідженню впливу різних параметрів (ультразвук, магнітне поле) на властивості синтетичних наночастинок магнетиту. Розробка технологій створення синтетичних аналогів магнітних мінералів, локалізованих у тканинах живих організмів, в тому числі і в організмі людини, є актуальною для вирішення широкого кола мінералогічних, медико-біологічних та матеріалознавчих задач. Магнетит є одним з фізіогенних біомінеральних утворень в живих організ-
мах, формування якого контролюється на генному рівні. Відомо, що магнітовпорядковані біогенні наночастинки оксидів та гідроксидів заліза, слугують для здійснення широкого ряда біологічних функцій, в тому числі, відповідають за орієнтацію тварин в просторі та грають важливу роль в функціонуванні мозку. Такі організми як перелітні птахи, бджоли, риби завдя-ки наявності магнетиту орієнтуються в просторі ("магнітний компас"), тому з-поміж багатьох відомих біомінералів маг-нетит завжди привертає до себе широкий інтерес.
В статті розглянуто способи синтезу наночастинок магнетиту під впливом магнітного поля та ультразвуку.
Описано хімічний метод со-осадження, як один з найбільш простих методів синтезу магнітних наночастинок. Зразки наночастинок було синтезовано методом со-осадження солей Fe3+ та Fe2+ в лужному середовищі під впливом ультра-
звуку та магнітного поля і досліджено методами магнітометрії та рентгенофазового аналізу. Основну увагу автори
статті акцентують на дослідженні магнітних властивостей та визначенні розміру кристалітів отриманого міне-
ралу. В результаті проведених досліджень авторами встановлено та проаналізовано залежність розміру кристалі-
тів від різних умов синтезу. Отримані експериментальні результати показали, під впливом ультразвуку розмір син-тезованих наночастинок збільшується в порівнянні з наночастинками, отриманими без впливу ультразвуку. Вста-новлено, що зі збільшенням розміру наночастинок збільшується намагніченість зразків. Отримані дані можуть бути використані при розробці методів синтезу аналогів біогенного магнетиту.
Стаття може бути корисною для викладачів, студентів, наукових співробітників, для всіх, хто цікавиться біомінера-логією та питанням синтезу магнітних наночастинок.
Ключові слова: біогенний магнетит, метод со-осадження, синтез, наночастинки, рентгенофазовий аналіз, магнітометрія.