І. Карпенко, мол. наук. співроб. E-mail: i.karpenko@petroply.com, Тел.: +38(093)601-08-57 ДП "НДІ нафтогазової промисловості
"НАК "Нафтогаз України"
ЛІТОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЛАНЦЕВИХ ПОРІД З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КЕРОГЕНУ
До особливостей неконвенційних сланцевих скупчень вуглеводнів відносяться в першу чергу: а) нафтогазогенеруючі породи ви-ступають у ролі малопроникних нафтогазоносних порід-колекторів, які не потребують флюїдоупорів; б) ефективний поровий прос-тір розподілений власно в об'ємі керогену, створеного в процесі катагенетичних перетворень органічної речовини (ОР). Вивчення та уточнення подібних порід-колекторів з підвищеним вмістом керогену викликано необхідністю застосування нових підходів до геоло-
горозвідувальних робіт та у зв'язку з необхідністю застосування технології гідророзриву пласта в формаціях, які характеризуються низькою проникністю. Співставлення стратиграфічних і седиментаційних особливостей сланцевих формацій з підтвердженою про-
дуктивністю та схожих різновікових формацій Дніпровсько-Донецької западини дав привід і мотивацію до вивчення літологічних і
фізичних властивостей літофацій з підвищеним вмістом керогену. В силу подібності умов утворення нафтогазоносних сланців з
підвищеним вмістом керогену в палеобасейнах Утіка/Пойнт Плезант та умов формування деяких формацій в ДДз були виділені літо-типи з найбільшим вмістом керогену як перспективні для подальших досліджень. Були отримані математичні залежності радіоакти-
вності, об'ємної щільності та питомого електричного опору від вмісту органічного вуглецю для нафтогазоносних відкладів формації Утіка та різновікових відкладів ДДз, зокрема нижньокам'яновугільних відкладів ДДз. Використання лише окремого отриманого мате-матичного виразу (залежності) не дає задовільних результатів. Допустима виключно комбінація у вигляді системи рівнянь, що опи-сують характер зміни різних фізичних властивостей сланців від вмісту в них органічної компоненти, для отримання достатньо на-дійних результатів визначення частки керогену у складі досліджуваних порід-колекторів. Величини водневого та кисневого індексів
дають привід прогнозувати виключно низькомолекулярні продукти генерації і подальше їх вилучення. Отримані висновки про літоло-
гічні властивості і математичні залежності були застосовані в наукових дослідженнях, результати яких вже докладені на міжнарод-них конференціях й будуть опубліковані в декількох статтях.
Ключові слова: вуглеводні, кероген, вміст органічного вуглецю, сланці, акустичний каротаж, радіоактивність, електричний опір, об'ємна щільність, компонентний склад.