УДК 551.763+551.86+552(.143+.313.8) Л. Киселевич, канд. геол.-мінералог. наук, доц.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ, УМОВ ЗАЛЯГАННЯ
ТА ПОШИРЕННЯ ВІДКЛАДІВ СЕРЕДНЬОГО АЛЬБУ У МЕЖАХ РІВНИННОГО КРИМУ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. В.В. Огаром)Середньоальбський комплекс залягає на породах нижнього альбу як правило без видимих слідів незгідності і характери-
зується широким розвитком у його розрізі продуктів вулканічної діяльності. Відклади середнього альбу поширені майже
повсюдно в межах Північнокримського палеопрогину, залягають вони на глибинах 2-5 км і представлені осадово-
вулканогенними утвореннями, формування яких було зумовлене активною діяльністю 6 вулканів центрального та 3 вулка-
нів тріщинного типів. Ці утворення відсутні тільки на окремих локальних ділянках палеопрогину та в його північній прибо-
ртовій зоні. Відклади характеризуються широким розвитком в їх розрізі, поряд із осадовими, пірокластичних та ефузивних
утворень, формування яких зумовлене вулканічною діяльністю, яка найбільш широко та інтенсивно проявилася протягом
середньоальбського часу, що і привело до накопичення фаціально-мінливої вулканогенно-осадової товщі.
Вулканогенні та вулканічно-кластичні утворення середнього альбу залягають серед морських глинистих утворень у
вигляді лінзоподібних тіл, покривів і потоків, іноді простягаються на десятки кілометрів і характеризуються потужнос-
тями від перших до сотень метрів. Особливості будови вулканогенно-осадової товщі в тому чи іншому районі залежать
від розміщення останнього стосовно осередків вулканізму та визначаються характером та особливостями виверження
палеовулканів. Із наближенням до палеовулканів спостерігається загальне збільшення вулканічних порід у розрізах, причому
серед останніх починають переважати ефузиви. По мірі віддалення від осередків вулканічної діяльності зростає роль у
розрізі пірокластичних, вулканогенно-осадових та осадових відкладів.
Узагальнення та аналіз результатів вивчення літологічної і петрографічної характеристик середньоальбських відкла-
дів за даними глибинного параметричного та пошуково-розвідувального буріння дозволив виділити 10 основних середньо-
альбських типів літофацій за вмістом у морських глинистих відкладах різних за складом та кількістю продуктів вулканіз-
му. Охарактеризовані особливості літолого-фаціальних типів розрізів відкладів середнього альбу, визначені межі їх лате-
рального поширення у межах Північнокримського палеопрогину Рівнинного Криму.
Ключові слова: літолого-фіціальний склад, середній альб, петрографія/