УДК 622.324:553.983
В. Михайлов, д-р геол. наук, проф.
E-mail: vladvam@gmail.com Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
О. Ємець, д-р геол. наук, пров. наук. співроб.,
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка
Національної Академії наук України,
пр. Паладіна, 34, м. Київ-142, Україна, 03680
РІВЕНЬ ДОЗРІЛОСТІ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ВІДКЛАДІВ
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ
З ПЕРСПЕКТИВОЮ ВІДКРИТТЯ РОДОВИЩ НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗУ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком)В статті наведені результати дослідження вітриніту з керну глибоких свердловин в осадових товщах девону та карбону
перспективних щодо нафтогазоносності площ східної і західної частин Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) у зв'язку з про-блемою пошуків родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу. Виконано мікроскопічні дослідження з ідентифікації органічної
речовини та систематичні заміри відбивної здатності вітриніту. Вітриніт у відкладах западини представлений різними ти-
пами мацерал, однак домінує розсіяний вітродетриніт. Заміри відбивної здатності вітриніту з різних площ ДДЗ показують
високу дисперсію значення середнього відбиття – від 0,5 до ~7,0 %. Вона характеризує різний рівень дозрілості органічної ре-
човини і, відповідно, різну здатність генерувати вуглеводні. Однак, загалом, спостерігається закономірний тренд зростання
відбиття вітриніту з глибиною, що відображає поступове підвищення дозрілості органічної речовини від молодших відкладів
до старших і ріст температури, зумовлений температурним градієнтом. Недостатньо дозріла для генерації значної кілько-
сті газоподібних вуглеводнів органічна речовина характерна для відкладів ДДЗ на глибинах до 3000 м. Однак, вже починаючи з
глибин 2100–2300 м середнє значення відбиття на локальних ділянках підвищується до величин, які характеризують рівень
дозрілості органічної речовини, за якої відбувається генерація жирного та сухого газу. Зроблено висновок про зростання пер-
спективності відкладів на відкриття родовищ сланцевого газу глибше цих гіпсометричних відміток. У той же час спостері-
гається нерівномірність дозрілості органічної речовини по території ДДЗ, що обумовлює необхідність постановки більш
детальних досліджень з картування потенційно перспективних ділянок можливої газогенерації.
Ключові слова: вітриніт, органічна речовина, вуглеводні, Дніпровсько-Донецька западина.