УДК 55(477)+551.22+552.3 О. Митрохин, д-р геол. наук, проф.
E-mail: mitrokhin.a.v@yandex.ua
Є. Вишневська, асп.
E-mail: genyvishnevskia@mal.ru Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОЛЕРИТІВ
РОЗАНІВСЬКОГО ДАЙКОВОГО ПОЛЯ
(ПІВДЕННА ЧАСТИНА ІНГУЛЬСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком)Авторами статті вперше вивчені мафічні дайкові породи, розкриті глибокими буровими свердловинами в південній ча-
стині Інгульського мегаблоку (ІМБ) Українського щита. Розбурені дайки відносяться до практично невивченого Розанівсь-кого дайкового поля (РДП). Метою проведених досліджень було визначення мінералогічних та петрографічних особливос-тей дайкових порід РДП, які в подальшому можливо було б використовувати в якості індикаторних при віднесенні їх, а та-
кож інших мафічних дайок ІМБ, до певних магматичних формацій регіону. В ході попередніх досліджень основну увагу авто-
рів було сконцентровано на мінералогії дайкових порід, а також хімізмі головних породоутворюючих мінералів: плагіоклазу,
піроксенів та олівіну. Встановлено, що серед вивчених зразків розповсюджені кайнотипні олівінові долерити, які характе-
ризуються мінералого-петрографічними особливостями протерозойської долерит-діабазової формації. Ця формація є
індикаторною для субплатформної стадії розвитку древніх платформ, являючи собою палеоаналог континентальної
плато-базальтової формації фанерозою. Практичне значення її виявлення визначається потенційною Cu-Ni спеціалізацією
багатьох відомих долерит-діабазових комплексів. Остаточне з'ясування формаційної приналежності, геотектонічної по-
зиції та металогенічної спеціалізації долеритів РДП потребує подальших геохімічних досліджень.
Ключові слова: петрографія, мафічні дайки, Український щит.