УДК 550.832
Л. Скакальська, пров. інж.,
E-mail: Skakalska.sbigph@gmail.com Тел.: моб.: +38(068)5051361/дом.: +38(0322)34-20-69 Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
Національної Академії Наук України,
вул. Наукова, д. 49, кв. 46, м. Львів, 79060
ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У ГЕОЛОГІЧНИХ СТРУКТУРАХ ІЗ НЕТРАДИЦІЙНИМ ГАЗОМ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т. Продайводою)Оскільки ефективність досліджень поведінки швидкостей пружних хвиль в газоносних тонкошаруватих геологіч-
них структурах залежить від вибору геофізичної та математичної моделей реального геологічного середовища,
чисельних методів розв'язання задачі, то в роботі вважається доцільним застосування моделі квазіоднорідного, ізо-
тропного тріщинувато-пористого двофазного середовища із заданими фізико-механічними властивостями. Пропо-
нується розрахунок емпіричних співвідношень, що пов'язують об'ємний стиск, пористість і тиск в пористих породах
довільного геологічного регіону. Проведено розрахунок кореляційних зв'язків і емпіричних залежностей між колектор-
ськими властивостями і параметрами пружних хвиль, розрізнення сухих і флюїдонасичених порід на прикладі даних
Залужанських свердловин. При розрахунку залежностей коефіцієнтів стисливості флюїдонасичених порід від порис-
тості і тиску використано метод найменших квадратів (МНК). Проведено розрізнення флюїдів нафти і води за пара-метром густини. Створено алгоритм розрахунків.
Ефективність запропонованого дослідження, що базується на методико-програмному комплексі [7], його переваги та можливості забезпечуються:
– виробленням чисельно-аналітичної прогностичної схеми інтерпретації сейсмоакустичних даних тонкошарува-
тих гірських порід за виявленими зв'язками між їх динамічними фізичними (ефективні швидкості поширення хвиль, коефіцієнти загасання амплітуд і поглинання їх енергії) і колекторськими (пористість, тріщинуватість, стисли-вість) властивостями; – застосуванням запропонованої моделі та програмних продуктів у геофізичній практиці розвідки газоносних ша-
рів до геологічної і геофізичної інформації про структуру розрізів і фізичні особливості газоносних басейнів. Введен-
ня в числову схему сейсмоакустичної розвідки експериментальних геолого-геофізичних даних про умови залягання
гірських порід на досліджуваній площі обов'язкове з причини існування значних відмінностей між фізико-механічними
властивостями різних територій. Облік такої вхідної інформації, а також структурних і розсіюючих особливостей
гірських порід (густина, шаруватість, мікропористість) гарантує значне підвищення точності чисельного аналізу. Попереднє тестування проведено на даних пружних модулів і швидкостей поперечних хвиль для сухих і флюїдонаси-
ченних порід Navajo, Boise [7, 13]; розраховані пружні модулі і швидкості поздовжніх хвиль для сухих і флюїдонасичених порід Західного нафтогазоносного регіону України (свердловини Залужани-18 і Залужани-19). Мета цієї роботи – про-демонструвати можливості прогнозного методу [7] шляхом дослідження колекторських властивостей порід сверд-ловин, оцінити їх газонасиченість за даними акустичного каротажу та бази геолого-фізичних і петрофізичних даних.
Ключові слова: об'ємний стиск, пористість, тиск, геологічний регіон, нетрадиційний газ.