УДК 550.42:553.98
В. Загнітко, д-р геол.-мінералог. наук, проф.
E-mail: zagnitkow@i.ua
В. Михайлов, д-р геол. наук, проф., декан
E-mail: vladvam@gmail.com Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна
ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ
ГАЗОНОСНИХ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ УКРАЇНИ
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.М. Гулієм)Актуальність досліджень зумовлена необхідністю розширення мінерально-сировинної бази паливно-енергетичної
сировини України. Зростаючий попит на природні нафту і газ, виснаження запасів традиційних родовищ і постійне
зростання цін зумовлюють значний інтерес до пошуків родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу, тому інтерес до
вивчення різних аспектів потенційно нафтогазоносних сланцевих товщ України з кожним роком зростає. Важливим
аргументом у розробці критеріїв пошуків та оцінки родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу є вивчення їх компо-
нентного складу та геохімічних особливостей.
Серед природних газів газоносних сланцевих товщ найчастіше присутні: метан, азот, двоокис вуглецю, важкі вуглеводні
(етан, пропан, пентан, гексан, бутан), водень, сірководень, інертні гази і (дуже рідко) окисли вуглецю, азоту, сірки та ін. Най-більш поширеними газовими компонентами є: метан, азот, двоокис вуглецю та водень. Утворення газів пов'язане з геологіч-
ною історією формування окремих територій. Тому генезис їх у різні періоди може бути пов'язаним як з метаморфізмом орга-
новмісних, у тому числі і вугільних товщ, так і з глибинними висхідними потоками, що виникають внаслідок як ендогенних
причин ( в основному у зв'язку з динамікою тектонічного розвитку і диференціації геосфер Землі), так і спровокованих зовніш-німи чинниками (зокрема падінням крупних небесних тіл). За даними піролізу проб сланцевих та інших ущільнених порід компо-нентний склад газів у них визначається як вкрай нерівномірний і важко піддається систематизації та виведенню закономірно-
стей. Зокрема, за результатами цих аналізів можна констатувати переважання вуглекислоти та водню у газах майже всіх
проб незалежно від літологічного складу вмісних порід. У деяких пробах зафіксовано підвищений вміст сірчанистих газів, як
правило у породах, що містять сульфіди. Вміст метану у пробах мало залежить від вмісту його у розрізі в цілому, зокрема, в
мінеральній складовій колекторів він теж не високий. Ізотопний склад вуглецю в органічній складовій проб дещо збагачений
важким ізотопом 13С (13С = -22 -24‰) а деякі карбонати містять аномальну кількість цього ізотопу (13С до +15‰). Для утво-рення карбонатів з таким незвичним ізотопним складом необхідні незвичні фізико-хімічні умови утворення, зокрема, неврівно-
важені умови ізотопного фракціювання, які виникають в пересичених вуглеводнями обстановках.
Ключові слова: нафта, газ, геохімічні особливості, вуглеводні, сланцеві товщі.