УДК 551.4:528.067.4 (477.87)

 

Т. Андрієць, асп., E-mail: tanya4la@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

ПОСТМАГМАТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВУЛКАНІЧНИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ

ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ПАСМА ЗА ДАНИМИ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.М. Іванік)

 

Вулканічний хребет є одним з районів, де магматичні структури добре виражені в тектонічній будові, в геофізич-них полях та сучасному рельєфі, що дозволяє застосовувати низку геолого-геоморфологічних методів для їх аналізу та еволюції. Структурно-морфометричний аналіз В. Філософова є одним з методів, за допомогою якого виконується ґрунтовний аналіз сучасного і палеорельєфу та відтворюється історія тектонічних рухів території. Метою дослі-джень є відтворення постмагматичної еволюції вулканічних структур в межах центральної частини Вигорлат-Гутинського вулканічного хребта та визначення амплітуд новітніх рухів на основі детального аналізу структурно-морфометричних поверхонь різного генезису та порядків. В межах гірськоскладчастої області Українських Карпат класична методика структурної морфометрії застосовується вперше. Для території дослідження в середовищі ГІС побудовано карти порядків долин та вододілів, базисні та вершинні поверхні. З метою автоматизації морфометрич-них побудов створено програмний модуль “Morphometry”, за допомогою якого побудовано карти залишкового рельєу та локального розмиву, різницеві базисні та вершинні суміжних порядків, вершинно-базисні одного порядку та їх різниці. Комплексний аналіз наявних геолого-геофізичних даних та структурно-морфометричних показників дав можливість визначити просторове положення зон, в межах яких складно поєднані локальні тектонічні структури, пере-тинаються розломні порушення різного рангу, генезису і простягання, та простежити їх неотектонічну активність. Визначено п’ять етапів тектонічної активності тектоно-магматичних структур Чинадіївської, Пузняківської, Гра-бівської та вулканокупольних структур (палеостратовулканів) Обавського Каменю, Шкітени, Синяк, Дехманів. Одер-жані результати важливі для більш глибшого пізнання сучасної геодинаміки, встановлення взаємозв’язків між гли-бинними процесами та зовнішньою динамікою, визначення закономірностей поширення небезпечних геологічних про-цесів. Результати досліджень є основою для реконструкції еволюції рельєфу, розвитку структурно-тектонічних одиниць в різних регіонах Карпатської гірськоскладчастої області, а використання розробленого модуля дає можли-вість будувати морфометричні поверхні різного порядку та генезису з метою вивчення процесів морфогенезу та неотектоніки територій зі складним гірським вулканічним рельєфом.

Ключові слова: структурна морфометрія; новітні рухи; ГІС; рельєф; морфогенез