УДК 551.444 : 556.3 (477.81)

А. Бровко, асп., E-mail: nastia.brovko@gmail.com

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет, вул. Васильківська, 90, м. Київ, 03022, Україна

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТІВ ФІЛЬТРАЦІЇ ВОДОНОСНИХ КОМПЛЕКСІВ У ЧЕТВЕРТИННИХ ТА ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ НА ШВИДКІСТЬ РОЗЧИНЕННЯ КАРБОНАТНИХ ПОРІД

НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС

 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.Є. Кошляковим)

Метою дослідження є оцінка впливу величини коефіцієнтів фільтрації на розвиток карстових процесів та виявлення кореляційних зв’язків між величинами коефіцієнтів фільтрації та вмістом іонів Са2+ у підземних водах. У роботі застосовувались систематичні та статистичні методи, а також метод геоінформаційного підходу та порівняльного аналізу.

У результаті дослідження виявлено наявність кореляційного зв’язку між кількостями вільних іонів кальцію у підземних водах водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах та величинами коефіцієнтів фільтрації підземних вод. Для водоносного комплексу у четвертинних відкладах встановлено наявність прямого кореляційного зв’язку між кількостями іонів кальцію та величинами коефіцієнтів фільтрації в природних умовах та оберненого зв’язку в умовах антропогенного навантаження. Для водоносного комплексу у верхньокрейдових відкладах встановлено наявність оберненого зв’язку як в природних умовах, так і в умовах антропогенного навантаження.

Для досліджуваної території вперше: 1) застосовано метод геоінформаційного підходу для визначення величин коефіцієнтів фільтрації у точках, які відповідають сучасній спостережній мережі, але станом на минулий період; 2) застосовано метод непараметричної кореляції, ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена, для виявлення кореляційного зв’язку між величинами коефіцієнтів фільтрації підземних вод та кількостями вільних іонів кальцію в підземних водах; 3) проведено порівняльний аналіз отриманих результатів для природних умов та при антропогенному навантаженні.

Виявлено наявність оберненого кореляційного зв’язку між кількостями іонів кальцію в підземних водах та величинами їх коефіцієнтів фільтрації, а отже, і швидкості розчинення карбонатних порід від величин коефіцієнтів фільтрації. Виявлення такої залежності є важливим при експлуатації водоносних комплексів, вивченні  антропогенного впливу на гідрогеохімічну складову від роботи техногенних об’єктів та проектуванні різної складності споруд.